Besluit nadere voorschriften toekennen adelijke titels en praedikaten

Geldend van 23-06-1827 t/m heden

Besluit van den 24sten Mei 1827, houdende nadere voorschriften omtrent het toekennen van adelijke titels en praedikaten

Wij Willem, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

Gezien Ons besluit van den 26sten Januari 1822 (staatsblad no. 1), betreffende de adelijke titels en kwalificatien;

Gelet op art. 63 der grondwet;

En in aanmerking nemende, dat tusschen de door Ons verleende of nog te verleenen erkenning, inlijving of verheffing in den adelstand, en het plaatsen op de lijsten, bij art. 5 van Ons voren aangehaald besluit van den 26sten Januari 1822 vermeld, eenig tijdsverloop onvermijdelijk is;

Gezien de voordragt van den Hoogen Raad van Adel, van den 13den Februari ll. no. 75/18;

Gelet op het rapport van Onzen Minister van Justitie, van den 1sten dezer, no. 39;

Den Raad van State gehoord,

Hebben goedgevonden en verstaan, te verklaren,

dat aan zoodanige adelijke personen, welker namen nog niet worden gevonden op de ingevolge art. 2 en 5 van Ons meergemeld besluit van den 26sten Januari 1822 (staatsblad no. 1) opgemaakte of nog optemaken lijsten, de hen toekomende titelen, en praedikaten zullen worden toegekend op vertoon, het zij van het aan hen door den Hoogen Raad van Adel toegezonden, en door de Staten hunner provincie geviseerde diploma, het zij van eene verklaring van denzelven Raad, geteekend door den Voorzitter, en gecontrasigneerd door den Secretaris, mitsgaders voorzien van het zegel van dien Raad, houdende den naam, den voornaam en de woonplaats van den titularis, den titel en het praedikaat, waartoe dezelve geregtigd is, en den titel en het praedikaat, welke daaruit ten behoeve der leden van zijn geslacht voortvloeijen, mitsgaders dat aan art. 63 der grondwet door den titularis is voldaan.

Onze Minister van Justitie en de Hooge Raad van Adel zijn belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het staatsblad zal worden geplaatst.

Brussel, den 24sten Mei 1827

Willem

Van wege den Koning
,

J. G. de Mey van Streefkerk

Uitgegeven den derden Juni 1827.

Secretaris van Staat

J. G. de Mey van Streefkerk

Terug naar begin van de pagina