Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994 (invoering recidiveregeling ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel))

Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2008. Zie het overzicht van wijzigingen.
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 01-06-2011 t/m heden

Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in de Wegenverkeerswet 1994 de grondslag op te nemen voor een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten (puntenstelsel);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijziging(en) op nader te bepalen datum(s); laatste bekendgemaakt in 2008. Zie het overzicht van wijzigingen]

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel III

Indien de Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) (Stb. 330) tot wet is verheven en die wet in werking is getreden voor of op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, wordt in strafzaken waarin voor de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, van die wet voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, met een strafbeschikking als bedoeld in artikel 123b, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 gelijkgesteld het voldoen aan voorwaarden die door de officier van justitie ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld.

Artikel V

Indien deze wet in werking treedt of is getreden voor het tijdstip waarop de Wet van 7 juli 2006 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening) (Stb. 330) in werking treedt, blijven in strafzaken waarin voor de datum van inwerkingtreding van artikel II, onderdeel O, van die wet voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging zijn gesteld overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht, de wettelijke bepalingen die door artikel IV van deze wet gewijzigd worden, van toepassing zoals zij luidden voor het in werking treden van deze wet.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 oktober 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de elfde november 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven