Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Hoorn 2008

[Regeling vervallen per 06-11-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 05-11-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 30 oktober 2008, nr. 5567217/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeente Hoorn tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de gemeente Hoorn en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Noord-Holland-Noord en de hoofdofficier van justitie te Alkmaar;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-11-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2;

Artikel 2

[Vervallen per 06-11-2013]

Maximaal 35 personen, belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij de gemeente Hoorn, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 06-11-2013]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 06-11-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten de bevoegdheid, bedoeld in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 uit te oefenen. Hij kan daarbij gebruik maken van handboeien.

Artikel 5

[Vervallen per 06-11-2013]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland.

Artikel 6

[Vervallen per 06-11-2013]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders of namens hen het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving van de gemeente Hoorn brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 6a

[Vervallen per 06-11-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 30 oktober 2008, nr. 5567217/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 06-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 06-11-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Hoorn 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina