Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur SenterNovem (subsidiëring Daey Ouwens Fonds)

[Regeling vervallen per 07-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 08-11-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 27 oktober 2008, nr. DJZ/BR-0824/08, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van SenterNovem met betrekking tot subsidiëring in het kader van het Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 1 september 2008 (kenmerk 2J2080225);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-01-2010]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van SenterNovem kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2011, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 14 oktober 2008 (kenmerk DJZ/BR-0934/08), tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Daey Ouwens Fonds voor kleinschalige hernieuwbare-energieprojecten).

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders

Terug naar begin van de pagina