EZ-beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan omroepprogramma’s

Geldend van 07-11-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 oktober 2008, nr. WJZ/8141254, tot vaststelling van een beleidsregel inzake het beëindigen van het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de vervaardiging, verwerving of uitzending van omroepprogramma’s (EZ-beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan omroepprogramma’s)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

Met het oog op de vervaardiging, verwerving of uitzending van een omroepprogramma wordt geen financiële bijdrage verstrekt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: EZ-beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan omroepprogramma’s.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina