Tijdelijke regeling bemanningssamenstelling garnalenkotters

[Regeling vervallen per 02-05-2009.]
Geldend van 02-11-2008 t/m 01-05-2009

Tijdelijke regeling bemanningssamenstelling garnalenkotters

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 4 van het Besluit zeevisvaartbemanning;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-05-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Besluit zeevisvaartbemanning;

 • garnalenkotter: een vissersvaartuig gebruikt voor de vangst van garnalen, met een lengte van minder dan 24 meter en een voortstuwingsvermogen van minder dan 750 kW, waarvoor een bemanningscertificaat voor reizen die zich niet verder uitstrekken dan vaargebied I en een vergunning voor het vangen van garnalen (Crangon, crangon) in de visserijzone, het zeegebied of de kustwateren, als bedoeld in artikel 11 van de Beschikking visserij, visserijzone, zeegebied en kustwateren, zijn afgegeven.

 • project bemanning garnalenvisserij: onderzoek uitgevoerd door VisieFit B.V. te Wassenaar in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 02-05-2009]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt telkens voor een periode, gerekend vanaf het tijdstip van uitvaren van de garnalenkotter, van:

  • a. ten hoogste 36 uur, en

  • b. ten hoogste 48 uur voor deelnemers aan het project bemanning garnalenvisserij tijdens de reizen waarop zij geobserveerd worden.

Artikel 3

[Vervallen per 02-05-2009]

De bemanning bestaat tenminste uit een schipper en een plaatsvervangend schipper.

Artikel 4

[Vervallen per 02-05-2009]

De garnalenkotter is voorzien van:

 • a. een koppeling van het wachtalarm met de automatische stuurinrichting;

 • b. een geautomatiseerde spoel- en sorteermachine voor de scheiding van garnalen en vis;

 • c. een geautomatiseerde kookinrichting waarbij geen handmatige handelingen hoeven te worden verricht, en

 • d. een veilige verschansing of zeereling.

Artikel 5

[Vervallen per 02-05-2009]

Bij aanwezigheid op het dek van de garnalenkotter draagt de bemanning een reddinggordel.

Artikel 6

[Vervallen per 02-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 7

[Vervallen per 02-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling bemanningssamenstelling garnalenkotters.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina