Wijzigingswet Burgerlijk Wetboek Boek 1, enz. (verkorting adoptie-procedure en adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht)

Geraadpleegd op 22-02-2024.
Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Wet van 24 oktober 2008 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met verkorting van de adoptie-procedure en wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van gelijk geslacht tezamen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek te wijzigen teneinde verkorting van de procedure in geval van adoptie door één adoptant of door de partner van een ouder mogelijk te maken en voorts de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie te wijzigen teneinde het voor echtgenoten van gelijk geslacht mogelijk te maken dat dezen tezamen een buitenlands kind ter adoptie kunnen opnemen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IIIa

Artikel 3 van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing op beginseltoestemmingen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds zijn verleend, maar geldt niet voor verzoeken tot verlenging van de geldigheidsduur daarvan die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet zijn of worden ingediend.

Artikel IV

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 24 oktober 2008

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vierde november 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven