Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geraadpleegd op 28-05-2022.
Geldend van 08-03-2011 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 oktober 2008, nr. BJZ2008100723, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op paragraaf 1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

 • 1 De in onderstaande tabel genoemde visies, plannen, besluiten, verordeningen of algemene maatregelen van bestuur worden vormgegeven, ingericht en beschikbaar gesteld overeenkomstig de in de tabel genoemde standaarden, die als bijlagen bij deze regeling behoren, indien dit in de desbetreffende kolom is aangegeven.

 • 2 Het beheer van de in het eerste lid bedoelde standaarden wordt opgedragen aan een of meer nader aan te wijzen instanties.

  Tabel

  Standaarden Wro

  IMRO2008

  SVBP2008

  STRI2008

  Instrumenten

       

  structuurvisie

  x

   

  x

  voorbereidingsbesluit

  x

   

  x

  bestemmingsplan, inpassingsplan, rijksbestemmingsplan, in voorkomend geval met bijbehorende uitwerking of wijziging

  x

  x

  x

  beheersverordening

  x

   

  x

  provinciale verordening als bedoeld in art. 4.1 Wro

  x

   

  x

  aanwijzing als bedoeld in artikel 4.2 of 4.4 Wro

  x

   

  x

  algemene maatregel van bestuur als bedoeld in art. 4.3 Wro

  x

   

  x

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

Voor zover in de bijlagen I, II en III1 bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage I, II, en III, die op de bij artikel 3 aangegeven wijze beschikbaar worden gesteld.

Den Haag, 21 oktober 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

[Red: Gepubliceerd op http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-IMRO2008.pdf, http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-SVBP2008.pdf en http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-STRI2008.pdf.]

Bijlage II

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

[Red: Gepubliceerd op http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-IMRO2008.pdf, http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20101018-SVBP2008.pdf en http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-STRI2008.pdf.]

Bijlage III

[Regeling vervallen per 01-10-2012]

[Red: Gepubliceerd op http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-IMRO2008.pdf, http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-SVBP2008.pdf en http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-STRI2008.pdf.]

 1. Vindplaats:http://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-IMRO2008.pdfhttp://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-SVBP2008.pdfhttp://ro-standaarden.geonovum.nl/2008/1.1/20081224-STRI2008.pdf ^ [1]
Naar boven