Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008–2011

[Regeling vervallen per 01-11-2012.]
Geldend van 22-06-2010 t/m 31-10-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 oktober 2008, nr. JOZ/62235, houdende regels voor het verstrekken van stimuleringssubsidies Passend onderwijs voor 2008–2010 (Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008–2010)

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-11-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-11-2012]

 • 1 De Minister kan éénmalig in de periode van 2008 tot en met 2011 subsidie verstrekken voor:

  • a. Tot 25 juni 2010: het opstarten van een onderwijskundige (tussen)voorziening binnen het (toekomstig) regionaal netwerk;

  • b. Vanaf 25 juni 2010: het opstarten van een onderwijskundige (tussen)voorziening binnen het swv po in samenwerking met het so of het swv vo in samenwerking met het vso; of

  • c. Tot 25 juni 2010: het structureel vergroten van de leraren- of ouderbetrokkenheid op het niveau van het regionaal netwerk.

 • 2 Ten behoeve van de initiatieven, bedoeld in het eerste lid, sluiten scholen voor po, vo, (v)so, swv po, swv vo of REC een samenwerkingsovereenkomst met één of meer scholen van een andere schoolsoort of met scholen voor mbo of met (jeugd)zorginstellingen met als doel Passend onderwijs vorm te geven.

 • 3 De omvang van de subsidie bedraagt ten hoogste € 20.000 per initiatief zoals bedoeld in het eerste lid. Aan de samenwerkende deelnemers van een initiatief kan op grond van deze regeling éénmaal een stimuleringssubsidie worden toegekend. Subsidie wordt slechts toegekend aan initiatieven die nog niet operationeel zijn op het moment van indiening van de aanvraag.

Artikel 3. Subsidieontvangers

[Vervallen per 01-11-2012]

Subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verleend aan het bevoegd gezag van een school voor po, vo, (v)so, swv po, swv vo of REC.

Artikel 5. Vaststelling subsidieplafond en criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 01-11-2012]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag beschikbaar van € 1 miljoen in 2008, € 3 miljoen in 2009, € 0,5 miljoen in 2010 en € 0,5 miljoen in 2011.

 • 2 Het beschikbare bedrag wordt in de volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag en het tijdstip waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

Artikel 6. Begrotingsvoorbehoud

[Vervallen per 01-11-2012]

 • 2 In geval van niet vervullen van de voorwaarde wordt het op grond van artikel 2 verleende subsidiebedrag verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ter beschikking staat.

Artikel 7. Aanvraag stimuleringssubsidie

[Vervallen per 01-11-2012]

 • 1 Een subsidieaanvraag voor een initiatief wordt gedaan door het bevoegd gezag van een school voor po, vo, (v)so, swv po, swv vo of een REC.

 • 2 De subsidieaanvraag bevat in ieder geval de volgende informatie:

  • a. de naam van de subsidieaanvrager en het brinnummer van de subsidieaanvrager;

  • b. de partijen die deelnemen aan het initiatief;

  • c. in het geval het een nieuwe onderwijskundige (tussen)voorziening of samenwerkingsvorm met (jeugd)zorginstellingen betreft, een onderbouwing waarom deze vernieuwend is binnen het huidige onderwijs/zorgaanbod van de in onderdeel b genoemde partijen en hoe deze past binnen het totale onderwijscontinuüm;

  • d. in het geval het initiatieven betreft waardoor de leraren- en/of ouderbetrokkenheid in het (toekomstige) regionaal netwerk structureel wordt vergroot, op welke wijze dit wordt bewerkstelligd;

  • e. de inzet van (subsidie)middelen: activiteiten, planning en begroting; en

  • f. op welke wijze de deelnemers aan het (toekomstige) regionaal netwerk, waartoe de samenwerkende partijen in de subsidieaanvraag (gaan) behoren, respectievelijk de deelnemers binnen het swv po in samenwerking met het so dan wel binnen het swv vo in samenwerking met het vso zijn geïnformeerd over het initiatief.

 • 3 Bij de subsidieaanvraag wordt een samenwerkingsovereenkomst gevoegd.

 • 4 Bij de subsidieaanvraag wordt een advies van de regiegroep Passend onderwijs gevoegd.

 • 5 De aanvraag wordt ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

 • 6 Om in het kalenderjaar 2008 voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvraag uiterlijk op 15 november 2008 bij CFI te zijn ontvangen.

 • 7 Om in de kalenderjaren 2009, 2010 en 2011 voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvraag uiterlijk op 15 oktober van betreffend jaar bij CFI respectievelijk de Dienst Uitvoering Onderwijs te zijn ontvangen.

Artikel 8. Verlening, betaalbaarstelling en overige verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 01-11-2012]

 • 1 De Minister beslist binnen acht weken na indiening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs over de subsidieaanvraag.

 • 2 De stimuleringssubsidie, bedoeld in artikel 2, wordt in één betaaltermijn overgemaakt op de eerstvolgende wettelijke betaaltermijn na de datum waarop de beschikking is afgegeven.

 • 3 De subsidieontvanger, bedoeld in artikel 3, dient een aanvraag tot subsidievaststelling in binnen drie maanden na het beëindigen van de activiteiten, doch uiterlijk 1 november van het jaar volgend op het jaar waarvoor subsidie is verleend.

 • 4 Ten behoeve van de vaststelling van de subsidie wordt een verslag van de activiteiten ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs onder vermelding van ‘Passend onderwijs’.

 • 5 Het verslag van de activiteiten bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten.

 • 6 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van de verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan en de feitelijke realisatie.

 • 7 De financiële verantwoording wordt meegenomen in de jaarrekening van de subsidieontvanger.

 • 8 Indien de activiteit niet is gestart, aanzienlijk wordt vertraagd of voortijdig wordt beëindigd, informeert de subsidieontvanger de Minister direct hierover.

 • 9 Indien aan één van de verplichtingen van deze regeling niet wordt voldaan, kan het bedrag geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd.

 • 10 Niet bestede middelen worden teruggevorderd.

Artikel 9. Informatieplicht

[Vervallen per 01-11-2012]

De partners uit het samenwerkingsverband werken mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die gericht zijn op het verschaffen van nadere inlichtingen aan de Minister ten behoeve van de ontwikkeling van beleid.

Slotbepalingen

[Vervallen per 01-11-2012]

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2012.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-11-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voor het verstrekken van een stimuleringssubsidie Passend onderwijs 2008–2011.

Deze regeling zal met een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina