Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008–2011

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 10-12-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2008, nr. PO&K/OO/40032, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van het versterken van de cultuureducatie in het primair onderwijs in de schooljaren 2008–2011 (Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008–2011)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2012]

De minister verstrekt aan het bevoegd gezag een subsidie voor de schooljaren 2008–2009, 2009–2010 en 2010–2011, waarmee de school een visie ontwikkelt op de functie van cultuureducatie in haar onderwijsprogramma en deze visie in samenwerking met haar culturele omgeving vertaalt in een samenhangend geheel van cultuureducatieve activiteiten.

Artikel 3. Subsidiebedrag

[Vervallen per 01-01-2012]

De subsidie bestaat uit een bedrag van € 10,90 per ongewogen leerling per schooljaar. Het aantal leerlingen wordt vastgesteld op basis van de door de accountant gevalideerde telgegevens van 1 oktober van het voorafgaande schooljaar.

Artikel 4. Subsidievoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het bevoegd gezag werkt mee aan een nulmeting en evaluatie.

 • 2 Het bevoegd gezag is verplicht de minister en de door hem aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen te geven die deze in verband met de ontvangen subsidie verlangen. Het bevoegd gezag geeft desgewenst aan voornoemde ambtenaren de boeken en bescheiden ter inzage.

Artikel 5. Betaling in gedeelten

[Vervallen per 01-01-2012]

De subsidie wordt als volgt betaalbaar gesteld.

Voor het schooljaar 2008–2009:

 • Vijftwaalfde in december 2008;

 • Zeventwaalfde in januari 2009.

Voor het schooljaar 2009–2010:

 • Vijftwaalfde in november 2009;

 • Zeventwaalfde in januari 2010.

Voor het schooljaar 2010–2011:

 • Vijftwaalfde in november 2010;

 • Zeventwaalfde in december 2010.

Artikel 6. Verantwoording van de subsidie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt als tegemoetkoming in de kosten die zijn verbonden aan de in artikel 2 van deze regeling beschreven activiteiten en wordt uitsluitend hiervoor aangewend. Niet bestede middelen of middelen die in strijd met de verplichtingen van deze regeling zijn besteed, worden teruggevorderd.

 • 2 De subsidie wordt uiterlijk in 2011 besteed.

 • 3 De subsidie wordt verantwoord in de jaarrekening die betrekking heeft op het jaar waarin de subsidie is besteed.

 • 4 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze subsidie.

Artikel 7. Intrekking oude regelingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2 Op het terugvorderen van subsidie met betrekking tot de schooljaren 2004–2005 tot en met 2007–2008 op grond van de in het eerste lid genoemde regelingen, blijven deze regelingen van toepassing.

Artikel 8. Inwerkingstreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2008–2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina