Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2008

[Regeling vervallen per 16-11-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 15-11-2013

Besluit van de Minister van Justitie van 21 oktober 2008, nr. 5550580/Justis/08, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2008 tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de afdelingsmanager Handhaving van de gemeente Leiden van 6 juni 2008 en de daarop volgende adviezen van de regiopolitie Hollands Midden en de hoofdofficier van justitie te Den Haag;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-11-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 16-11-2013]

De personen, werkzaam bij de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 16-11-2013]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 16-11-2013]

 • 1 De Minister van Justitie is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 60 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 16-11-2013]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag.

Artikel 6

[Vervallen per 16-11-2013]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3, eerste lid, genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 7

[Vervallen per 16-11-2013]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders of namens hen de Afdelingsmanager Handhaving van de gemeente Leiden brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 16-11-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 21 oktober 2008, nr. 5550580/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 16-11-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 november 2008 en vervalt op 16 november 2013.

Artikel 10

[Vervallen per 16-11-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de afdeling Handhaving, team Openbare Ruimte van de gemeente Leiden 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 oktober 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina