Regeling RKW-gesprek Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 30-10-2008 t/m 30-09-2011

Regeling RKW-gesprek Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 71, vijfde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2011]

Het gesprek, bedoeld in artikel 71, eerste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, vindt voor ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat plaats op de wijze die is beschreven in de Leidraad RKW-gesprek Verkeer en Waterstaat, die is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling RKW-gesprek Verkeer en Waterstaat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Directie Human Resources en Management Ontwikkeling van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en wordt geplaatst op het Rijksweb.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

W.J. Kuijken

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2011]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina