Deelnemings- en inschrijvingsverordening

[Regeling vervallen per 13-06-2014.]
Geldend van 01-01-2014 t/m 12-06-2014

Deelnemings- en inschrijvingsverordening

De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie,

Gelet op de artikelen 15, 16, 22, tweede lid, en 24, eerste lid, onderdeel d, van de Loodsenwet;

Besluit:

De Inschrijvingsverordening registerloodsen wordt als volgt vastgesteld:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 13-06-2014]

Artikel 1. Definitiebepalingen

[Vervallen per 13-06-2014]

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. aspirant: degene die de opleiding tot registerloods gaat volgen of volgt gedurende de periode dat hij beschikt over een geldig bewijs tot deelname aan die opleiding, bedoeld in artikel 4;

 • b. inschrijvingsverklaring: de verklaring als bedoeld in artikel 22, derde lid van de Loodsenwet.

Artikel 2. Inschrijvingsverklaring

[Vervallen per 13-06-2014]

Voor de inschrijvingsverklaring wordt het model vastgesteld dat als bijlage I bij deze verordening is gevoegd.

Paragraaf 2. Doorhaling van de inschrijving in het Loodsenregister

[Vervallen per 13-06-2014]

Artikel 3. Procedure doorhaling

[Vervallen per 13-06-2014]

 • 1 De inschrijving in het register, bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de Loodsenwet wordt doorgehaald op de eerste dag van de maand, volgend op die, waarin de leeftijd van vijfenvijftig jaren is bereikt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid wordt de doorhaling van de inschrijving in het register voor de duur van ten hoogste drie jaren opgeschort, indien:

  • a. de betrokken registerloods een schriftelijk verzoek daartoe ten minste vierentwintig maanden doch niet eerder dan zesendertig maanden voor het bereiken van de leeftijd van vijfenvijftig jaar bij de algemene raad en gelijktijdig een afschrift daarvan bij de betreffende regionale loodsencorporatie heeft ingediend, onder vermelding van de termijn waarvoor de opschorting van de doorhaling dient te gelden; en

  • b. de betrokken registerloods ten aanzien van zijn beschikbaarheid en bevoegdheden één maand voorafgaande aan de dag van de beoogde opschorting medisch dan wel anderszins geen beperkingen heeft met betrekking tot zijn inzetbaarheid of beroepsuitoefening. Hierbij wordt niet als beperking beschouwd, een medische beperking ten aanzien waarvan een keuringsarts schriftelijk heeft vastgesteld dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze beperking incidenteel is en in totaal vanaf de aanvang van de beperking niet langer dan maximaal twaalf maanden dan wel zes maanden vanaf de dag van de beoogde opschorting zal duren.

 • 3 Het bestuur van de betreffende regionale loodsencorporatie zendt een verklaring waarin wordt vermeld dat de betreffende registerloods wel of geen beperking als bedoeld in het tweede lid onderdeel b heeft, aan de algemene raad, waarbij ten aanzien van medische beperkingen het bestuur van de betreffende regionale loodsencorporatie gebonden is aan het schriftelijk oordeel van de keuringsarts.

 • 4 In aanvulling op het tweede lid kan de opschorting van de doorhaling in het register eenmalig met ten hoogste twee jaren worden verlengd. Een schriftelijk verzoek tot verlenging van een opschorting van de doorhaling van de inschrijving in het register wordt ten minste vierentwintig maanden voor afloop van de betreffende opschortingstermijn, onder vermelding van de termijn waarvoor de verlenging tot opschorting van de doorhaling dient te gelden, bij de algemene raad en tegelijkertijd een afschrift daarvan bij het desbetreffende bestuur van de regionale corporatie ingediend, waarbij het bepaalde in het tweede lid onderdeel b en derde lid van toepassing is.

 • 5 Indien aan de vereisten voor opschorting van de doorhaling genoemd in het tweede en derde lid of voor de verlenging van een opschorting aan het vereiste in het vierde lid is voldaan, wordt de vastgestelde termijn van opschorting van doorhaling van inschrijving in het register dan wel de verlenging daarop gelijk gesteld aan de door de betreffende registerloods aangegeven termijn in zijn in het tweede of vierde lid genoemde verzoek, onverminderd het bepaalde in artikel 24, eerste lid, onderdeel e van de Loodsenwet en vermeldt de algemene raad een en ander overeenkomstig in het register.

 • 6 Indien zich een omstandigheid voordoet waardoor de betreffende registerloods in een onafgebroken periode van zes maanden gedurende de termijn van opschorting of verlenging daarvan ten aanzien van zijn beschikbaarheid en bevoegdheden beperkingen heeft met betrekking tot zijn inzetbaarheid of beroepsuitoefening dan wel indien zich een omstandigheid voordoet in een samengestelde periode van zes maanden, bestaande uit perioden waarin de betreffende registerloods beperkingen heeft ten aanzien van zijn beschikbaarheid en bevoegdheden met betrekking tot zijn inzetbaarheid of beroepsuitoefening, die elkaar met een onderbreking van minder dan twee maanden opvolgen, brengt het bestuur van de betrokken regionale loodsencorporatie schriftelijk en onverwijld de algemene raad en de betreffende registerloods van deze omstandigheid in kennis en wordt de opschorting van de doorhaling onverwijld beëindigd.

Paragraaf 3. Opleiding tot registerloods

[Vervallen per 13-06-2014]

Artikel 4. Bewijs tot deelname aan de opleiding tot registerloods

[Vervallen per 13-06-2014]

De voorzitter van de betreffende regionale loodsencorporatie reikt aan de aspirant een ondertekend bewijs tot deelname aan die opleiding uit, volgens het model dat als bijlage II bij deze verordening is gevoegd.

Artikel 5. Studievergoeding en betaling

[Vervallen per 13-06-2014]

 • 1 De algemene raad verstrekt aan de aspirant onder de voorwaarden genoemd in het bewijs tot deelname een studievergoeding van € 3250,- bruto per maand. Deze vergoeding wordt door een daartoe door de algemene raad aangewezen organisatie en in overeenstemming met het verantwoordelijke orgaan van die organisatie voor het eind van de maand waarover de betaling verschuldigd is uitgekeerd.

 • 3 De algemene raad draagt er zorg voor dat de aspirant onder de voorwaarden genoemd in het bewijs tot deelname aanspraak kan maken op de vangnetregeling bij arbeidsongeschiktheid tot aan het invaliditeitspensioen, het invaliditeitspensioen en daarop aansluitend ouderdomspensioen, volgens de bepalingen van het Pensioenreglement voor aspirant-registerloodsen van de Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen, gevestigd te Rotterdam en in geval van overlijden de nabestaanden zich kunnen beroepen op het weduwen- en wezenpensioen, volgens de bepalingen van het Pensioenreglement voor aspiranten.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 13-06-2014]

Artikel 6. Intrekking oude regeling

[Vervallen per 13-06-2014]

De Inschrijvingsverordening registerloodsen wordt ingetrokken.

Artikel 7. Overgangsrecht

[Vervallen per 13-06-2014]

 • 1 Een verzoek tot opschorting van de doorhaling van een registerloods die op de datum van de inwerkingtreding van deze verordening de leeftijd van 53 jaar of ouder heeft bereikt, wordt geacht te voldoen aan het gestelde in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, mits dit verzoek binnen negentig dagen na de inwerkingtreding van deze verordening is ingediend.

 • 2 Ten aanzien van de registerloods aan wie een opschorting van de doorhaling van de inschrijving in het register is verleend op grond van de Inschrijvingsverordening registerloodsen wordt geacht deze opschorting te hebben verkregen overeenkomstig de inschrijvingsverordening registerloodsen 2008. De bepalingen van deze verordening zijn vervolgens onverkort van toepassing op de reeds door de betreffende registerloods verkregen opschorting van de doorhaling van de inschrijving in het register.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 13-06-2014]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 13-06-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als: Deelnemings- en inschrijvingsverordening.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie op 14 oktober 2008 te Rotterdam.

Bijlage I. behoort bij de Deelnemings- en inschrijvingsverordening bedoeld in artikel 2 vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie op 16 april 2013 te Rotterdam, nr. 1

[Vervallen per 13-06-2014]

Bijlage 251884.png
Bijlage 251885.png

Deze bijlage II. behoort bij Deelnemings- en inschrijvingsverordening bedoeld in artikel 4 vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering van de Nederlandse loodsencorporatie op 16 april 2013 te Rotterdam, nr. 1

[Vervallen per 13-06-2014]

Bewijs tot deelname aan opleiding tot registerloods (OTR)....

Het bestuur van de regionale loodsencorporatie .........

Gelet op artikel 4 van de Deelnemings- en inschrijvingsverordening besluit dat:

Naam:

Wonende te:

Geboren te:

BSN nummer:

hierna te noemen de aspirant;

Vastgesteld hebbende dat de aspirant voldoet aan de bij of krachtens de Loodsenwet aan de aspirant gestelde eisen;

Overwegende dat de aspirant alle uit dit bewijs tot deelname aan de OTR voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt door dit bewijs per omgaande in te leveren bij het opleidingsbureau.

Artikel 1. Verplichting van de aspirant voorafgaand aan de start van de OTR

[Vervallen per 13-06-2014]

De aspirant die na inlevering van het bewijs tot deelname en voorafgaand aan de start van de OTR te kennen geeft niet aan de OTR deel te nemen, is gehouden aan het betalen van de aan hem toe te rekenen kosten aangaande de voorbereiding van de betreffende OTR en de werving en selectie. Het bestuur van de betreffende regionale loodsencorporatie is bevoegd, na overleg met de algemene raad de hoogte van het terug te betalen bedrag lager vast te stellen dan de toe te rekenen kosten.

Artikel 2. Duur en Einde bewijs tot deelname aan de OTR

[Vervallen per 13-06-2014]

 • 1. Het bewijs tot deelname aan de OTR vangt aan op .....en eindigt uiterlijk ........ maanden na afloop van die datum, derhalve uiterlijk op ........

 • 2. Dit bewijs eindigt vóór de afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, op het einde van de maand waarin de aspirant ten einde te voldoen aan zijn aan de opleiding gerelateerde verplichtingen, het eindexamen met goed gevolg heeft afgelegd.

 • 3. Dit bewijs eindigt vóór de afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, met ingang van de datum waarop naar het oordeel van het bestuur van de betreffende regionale loodsencorporatie is komen vast te staan dat de aspirant niet langer aan zijn aan de opleiding gerelateerde verplichtingen voldoet.

 • 4. Indien dit bewijs tot deelname aan de OTR eindigt ingevolge het derde lid, of op verzoek van de aspirant, is de aspirant op eerste vordering van de betrokken organisatie gehouden tot terugbetaling van alle op grond van dit bewijs aan hem betaalde studievergoedingen en maximaal 50% van de totale kosten van de opleiding, waarbij het terug te betalen bedrag evenredig is aan de mate waarin deze verplichtingen niet zijn nagekomen of het gedrag dan wel de beoordelingsresultaten aanleiding toe geven.

 • 5. Dit bewijs tot deelname aan de OTR eindigt vóór de afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, met ingang van de datum waarop is komen vast te staan dat de aspirant, naar het oordeel van het bestuur van de betreffende regionale loodsencorporatie, door zijn gedragingen, uitlatingen of studievoortgang blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor het beroep van registerloods.

 • 6. Indien dit bewijs tot deelname aan de opleiding tot registerloods eindigt ingevolge het vijfde lid is de aspirant op vordering van de daarvoor betrokken organisatie gehouden tot terugbetaling van alle op grond van dit bewijs aan hem betaalde studievergoedingen en de totale kosten van de opleiding.

 • 7. Dit bewijs wordt aansluitend aan en na afloop van de in het eerste lid genoemde termijn, verlengd, indien daartoe naar het oordeel van het hierboven genoemde bestuur van regionale loodsencorporatie in redelijkheid aanleiding bestaat.

Hierbij is een bewijs tot deelname aan OTR ..... verstrekt aan de aspirant.

Aldus in tweevoud:

Datum:

Plaats:

Namens het bestuur van de regionale loodsencorporatie .......

Voorzitter

Terug naar begin van de pagina