Wijzigingswet Ziektewet, enz. (meldingsproces werknemer bij ongeschiktheid verrichten [...] en sanctie werkgever bij niet naleving verplichtingen)

Geldend van 01-11-2008 t/m heden

Wet van 11 september 2008, tot wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Ziektewet, het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten te wijzigen ten aanzien van de wijze van aangifte door de werkgever aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van de ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid van de werknemer en ten aanzien van de sanctie voor de werkgever in het geval van niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VII. Overgangsrecht

Artikel VIII. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 11 september 2008

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de drieëntwintigste oktober 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina