Warenwetregeling aanwijzing controlepunten beschikking 2008/798/EG

[Regeling vervallen per 22-04-2010.]
Geldend van 22-10-2008 t/m 21-04-2010

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 oktober 2008, nr. VGP/VV 2885752, houdende aanwijzing van controlepunten als bedoeld in beschikking 2008/798/EG (Warenwetregeling aanwijzing controlepunten beschikking 2008/798/EG)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 2, derde lid, van beschikking nr. 2008/798/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 oktober 2008 (PbEU L 273) houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van beschikking 2008/757/EG, alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-04-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder beschikking 2008/798/EG: beschikking nr. 2008/798/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 14 oktober 2008 (PbEU L 273) houdende speciale voorwaarden voor de invoer van producten die melk of melkproducten bevatten, van oorsprong uit of verzonden uit China, en tot intrekking van beschikking 2008/757/EG.

Artikel 2

[Vervallen per 22-04-2010]

Als controlepunten, bedoeld in artikel 2, derde lid, van beschikking 2008/798/EG, worden wat betreft levensmiddelen aangewezen:

  • a. de haven van Rotterdam;

  • b. de haven van Amsterdam; en

  • c. de luchthaven Schiphol.

Artikel 3

[Vervallen per 22-04-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 22-04-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling aanwijzing controlepunten beschikking 2008/798/EG.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina