Besluit beperking openbaarheid archief Nederlands Gezantschap, later de Ambassade [...] Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

Geldend van 19-10-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 oktober 2008, nr. DDI/ST/reg. 043/2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

  Inventarisnummer

  Geheel openbaar met ingang van 1 januari

  74

  2026

  88

  2033

  170

  2048

 • 2 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

  Inventarisnummer

  Geheel openbaar met ingang van 1 januari

  134

  2049

  178

  2046

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting en de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het archief van het Nederlands Gezantschap, later de Ambassade in Zweden van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina