Regeling tijdelijke vaststelling maximumbedrag ex. art. 26, vierde lid, Besluit bijzondere [...] maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

[Regeling vervallen per 03-07-2009.]
Geldend van 17-10-2008 t/m 02-07-2009

Ministeriële regeling houdende de tijdelijke vaststelling maximumbedrag in de zin van artikel 26, vierde lid, van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

Artikel 1

[Vervallen per 03-07-2009]

In afwijking van artikel 26, vierde lid, van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft komen voor voldoening in aanmerking vorderingen tot maximaal € 100.000,– per persoon als bedoeld in artikel 19 per betalingsonmachtige financiële onderneming.

Artikel 2

[Vervallen per 03-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 7 oktober 2008.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina