Regeling vrijstelling toestemming opzeggen arbeidsverhouding

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 16-10-2008 t/m 30-06-2015

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2008, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. WBJA/W2/08/27971, houdende vrijstelling van het moeten hebben van toestemming om de arbeidsverhouding te mogen opzeggen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 6, negende lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 september 2008.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 oktober 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina