Verordening W wijnconcoursen 2008

[Regeling vervallen per 28-02-2010.]
Geldend van 05-10-2008 t/m 27-02-2010

Verordening van het Productschap Wijn van 14 mei 2008 tot vaststelling van regels omtrent de erkenning van wijnconcoursen (Verordening W wijnconcoursen 2008)

Artikel 1

[Vervallen per 28-02-2010]

In deze verordening wordt verstaan onder:

1)

EG-verordeningen

:

Verordening (EG) nr. 1493/1999 en Verordening (EG) nr. 753/2002;

2)

wijn

:

tafelwijn met een geografische aanduiding en in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijn (v.q.p.r.d.) als bedoeld in de EG-verordeningen;

3)

concours

:

een wijnkeuring die in Nederland wordt georganiseerd volgens een keuringsreglement;

4)

productschap

:

Productschap Wijn;

5)

secretaris

:

secretaris van het productschap.

Artikel 2

[Vervallen per 28-02-2010]

Een organisatie die in Nederland een erkend concours wil organiseren, als bedoeld in artikel 21 van Verordening (EG) nr. 753/2002, dient een keuringsreglement in bij het productschap.

Artikel 3

[Vervallen per 28-02-2010]

De secretaris beoordeelt namens het bestuur dit reglement, met name op de volgende onderdelen:

  • de keuring dient te geschieden door middel van een objectieve procedure die elke discriminatie uitsluit

  • het voldoen van de deelnemende wijnen en de aanbiedingsvorm hiervan aan de Nederlandse en Europese wetgeving

  • de aanwezigheid van de analyserapporten van de deelnemende wijnen

  • de samenstelling van de jury welke dient te bestaan uit minimaal 5 op het gebied van wijn goed gekwalificeerde personen.

Artikel 4

[Vervallen per 28-02-2010]

  • 1 Het productschap erkent het concours indien aan artikel 3 wordt voldaan.

  • 2 Het productschap deelt de Europese Commissie de erkenning van een concours mede, waarna de Europese Commissie dit bekend maakt door middel van een mededeling in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

[Vervallen per 28-02-2010]

  • 1 De organisatie van een erkend concours deelt het productschap tenminste 15 werkdagen vóór het te organiseren concours de datum en de namen van de juryleden mede.

  • 2 Namens het productschap woont een medewerker het concours bij ter controle op de naleving van het reglement.

  • 3 Indien bij de controle, bedoeld in het tweede lid, wordt geconstateerd dat op één of andere wijze niet wordt voldaan aan het reglement, wordt de erkenning van het concours ingetrokken en wordt dit aan de Europese Commissie medegedeeld.

Artikel 6

[Vervallen per 28-02-2010]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 28-02-2010]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening W wijnconcoursen 2008.

Den Haag, 14 mei 2008

Th.A.M. Meijer

voorzitter

J.N. Burghoorn

secretaris

Terug naar begin van de pagina