Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs

Geldend van 02-05-2014 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 september 2008, nr. FEZ/ART/40729, houdende de benoeming van drie leden van de klachtadviescommissie van de Inspectie van het onderwijs (Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het onderwijs)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 23 van de Wet op het onderwijstoezicht;

Besluit:

Artikel 1. Benoeming

Tot lid van de klachtadviescommissie, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van de Wet op het onderwijstoezicht worden benoemd:

  • a. de heer mr. P.H. Holthuis, voor de periode van 1 december 2011 tot en met 30 november 2015;

  • b. mevrouw mr. I.M. Pieters, voor de periode van 1 augustus 2011 tot en met 31 juli 2015;

  • c. de heer E.W. de Jong, voor de periode van 1 februari 2009 tot en met 31 januari 2013;

  • d. de heer M. Sini, voor de periode van 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2012;

  • e. mevrouw drs. G.W.M. Houben-van IJzendoorn, voor de periode van 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2012;

  • f. de heer W.C. Elsendoorn, voor de periode van 1 september 2008 tot en met 31 augustus 2012.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2008.

Artikel 6. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden toegezonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina