Beleidsregel Segway

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 15-10-2008 t/m 31-12-2010

Beleidsregel Segway

Vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving wordt het algemeen gebruik van de Segway toegestaan op fietspaden en rijbanen, mits daarbij niet sneller dan 25 km/h wordt gereden. Gehandicapten mogen de Segway ook op het trottoir/voetpad gebruiken, maar dan geldt een maximum toegestane snelheid van 6 km/h.

Voorts wordt het volgende toegestaan:

 • De bestuurder van een Segway hoeft geen helm te dragen;

 • De bestuurder van een Segway hoeft geen rijbewijs te hebben;

Daarnaast gelden de volgende bepalingen en/of voorwaarden:

 • De Segway-bestuurder wordt op basis van de in de Wegenverkeerswet 1994 opgenomen definities als bestuurder van een motorrijtuig aangemerkt;

 • De Segway wordt aangemerkt als een elektrisch aangedreven tweewielige éénassige zelfbalancerende bromfiets met een maximum constructiesnelheid van niet meer dan 25 km/h en voor de Segway moet derhalve een kenteken zijn opgegeven. Dit zal vooralsnog, vanwege het feit dat de wetgeving nog moet worden aangepast, een voorlopig kenteken zijn met een geldigheidsduur van 3 maanden;

 • Aan de achterzijde moet de Segway zijn voorzien van een blauwe snorfietskentekenplaat met daarop het door de RDW opgegeven voorlopige kenteken;

 • De bestuurder moet het bij het voorlopige kenteken behorende kentekenbewijs deel IA bij zich dragen en desgevraagd aan de opsporingsambtenaar tonen op grond van artikel 160 WVW1994;

 • Ook na het verstrijken van de geldigheidsduur van het voorlopige kenteken moet de Segway bij gebruik op de weg de kentekenplaat met daarop het voorlopige kenteken blijven voeren en moet de bestuurder het voorlopige kentekenbewijs, deel IA, bij zich blijven dragen en desgevraagd aan de opsporingsambtenaar tonen op grond van artikel 160 WVW1994;

 • De Segway is een motorrijtuig waarvoor ingevolge de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet zijn afgesloten.

 • De bestuurder van een Segway is minimaal 16 jaar oud (voor gehandicapten geldt bij het gebruik van het trottoir/voetpad geen minimumleeftijd);

 • De gehandicapte bestuurder die met zijn/haar voorlopig gekentekende Segway het fietspad of de rijbaan volgt, anders dan met het doel de rijbaan over te steken, dient tenminste 16 jaar oud te zijn;

 • De Segway dient voorzien te zijn van een goed werkende bel of hoorn met vaste toonhoogte. Een niet-driehoekige rode reflector aan de achterzijde van het voertuig en de bestuurder van de Segway moet bij dag, als het zicht ernstig wordt belemmerd, en bij nacht voor- en achterlicht voeren;

 • De bestuurder van een Segway dient zich in het verkeer te gedragen als de bestuurder van een snorfiets.

Handelen in strijd met de gedoogregeling

[Vervallen per 01-01-2011]

Wanneer een bestuurder van een Segway handelt in strijd met één of meer van de voorwaarden`of bepalingen die hierboven zijn vermeld, wordt gehandeld in strijd met deze gedoogregeling. De politie zal dan proces-verbaal opmaken voor de door de bestuurder van de Segway gepleegde overtreding(en).

Definitie gehandicapten

[Vervallen per 01-01-2011]

Gehandicapten mogen met de Segway op het trottoir of voetpad rijden. Onder gehandicapten worden voor deze gedoogregeling alleen lichamelijk gehandicapten verstaan. Hierbij wordt aangesloten bij de meer algemene definitie: een gehandicapte is een persoon die tengevolge van ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen heeft. In het onderhavige geval gaat het om de beperking om zich zelfstandig en op eigen kracht te kunnen verplaatsen. De gehandicapte die gebruik maakt van de Segway is niet verplicht een medische verklaring bij zich te hebben maar kan wel door de politie worden verzocht om een dergelijke verklaring op een later afgesproken moment te tonen of op te sturen (wanneer de politie twijfel heeft over de aard van de handicap).

Duur van de regeling

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling is van kracht tot het tijdstip waarop een definitief kenteken voor de Segway is opgegeven.

Terug naar begin van de pagina