Tijdelijke subsidieregeling Expertise- en innovatiecentrum binnenvaart

[Regeling vervallen per 01-04-2012.]
Geldend van 11-10-2008 t/m 31-03-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende bepalingen met betrekking tot de tijdelijke verstrekking van subsidies aan de Stichting Projecten Binnenvaart ten behoeve van een expertise- en innovatiecentrum voor de binnenvaart (Tijdelijke subsidieregeling expertise- en innovatiecentrum binnenvaart)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, onderdelen a en c, en 3 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

algemene indirecte kosten: loonkosten van het management, de secretariële en de boekhoudkundige ondersteuning, huisvestingskosten en kosten van aanschaf van computerapparatuur en kantoorbehoeften;

directe kosten: kosten die een rechtstreekse relatie hebben met expertiseontwikkeling en innovatie bevorderende activiteiten op het terrein van de binnenvaart;

EICB: onder de stichting ressorterend bureau voor expertise en innovatie ten dienste van de binnenvaartsector;

Minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

stichting: Stichting Projecten Binnenvaart, gevestigd te Rotterdam.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De Minister verstrekt de stichting jaarlijks een subsidie om het EICB in staat te stellen:

  • a. de kennisontwikkeling en de verspreiding van kennis op het terrein van de binnenvaart te versterken; en

  • b. het tussen de Minister en de binnenvaartsector overeengekomen Innovatieprogramma Binnenvaart uit te voeren.

 • 2 Voor subsidie komen in aanmerking de gemaakte en betaalde directe en algemene indirecte kosten die rechtstreeks aan de in het eerste lid bedoelde activiteiten zijn toe te rekenen op basis van bedrijfseconomisch aanvaardbare principes.

 • 3 De stichting verstrekt het EICB geen middelen voor activiteiten die in concurrentie met derden worden ontplooid of zouden kunnen worden ontplooid.

 • 4 De subsidie wordt per boekjaar verleend.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De subsidie voor de gezamenlijke directe en algemene indirecte kosten van de stichting ten behoeve van de activiteit, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, bedraagt over de totale looptijd van deze regeling ten hoogste € 1.900.000 en per boekjaar ten hoogste € 475.000,–.

 • 2 De subsidie voor de gezamenlijke directe en algemene indirecte kosten ten behoeve van de activiteit, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, bedraagt over de totale looptijd van deze regeling ten hoogste € 920.000 en per boekjaar ten hoogste € 300.000,–.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2012]

De subsidie voor de algemene indirecte kosten bedraagt jaarlijks een op basis van de begroting door de Minister te bepalen percentage van de directe kosten en wordt vermeld bij de subsidieverlening.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De stichting richt de aanvraag tot subsidieverlening aan de Minister, ter attentie van de directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken, Postbus 20904, 2500 EX Den Haag.

 • 2 De aanvraag van de subsidie voor het kalenderjaar 2008 dient uiterlijk vier weken na het van kracht worden van de regeling te zijn ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 3 De aanvraag van de subsidie voor de kalenderjaren 2009, 2010 en 2011 dient jaarlijks, uiterlijk 1 november van het jaar voorafgaand aan het desbetreffende boekjaar, te zijn ingediend bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2012]

Gevallen als bedoeld in artikel 4:50, eerste lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht, waarin de Minister de subsidieverlening kan intrekken of ten nadele van de stichting kan wijzigen, zijn:

 • a. de stichting krijgt voor de uitoefening van de gesubsidieerde activiteiten tevens andere financiële bijdragen;

 • b. met de door de subsidie verstrekte gelden is vermogen gevormd;

 • c. de stichting is ontbonden;

 • d. de accountantscontrole mondt niet uit in een eenduidig oordeel omdat de stichting niet heeft voldaan aan artikel 10, eerste lid, dan wel uit de accountantsverklaring blijkt dat de gedeclareerde kosten niet subsidiabel zijn op grond van artikel 2;

 • e. het in artikel 4:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde activiteitenverslag voldoet niet aan artikel 4:80 van die wet.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2012]

De Minister kan weigeren om voor een aansluitend boekjaar subsidie te verlenen voor directe of algemene indirecte kosten ten behoeve van de in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, bedoelde activiteiten indien deze activiteiten naar het oordeel van de Minister in onvoldoende mate hebben geleid tot subsidiabele projecten als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Tijdelijke subsidieregeling innovatie binnenvaart.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2012]

De Minister kan de stichting voorschotten verlenen. Het voorschot bedraagt maximaal 80% van de toegekende subsidie.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 1 De stichting draagt er zorg voor dat de externe accountant van de stichting en de Minister of een door de Minister aangewezen accountant te allen tijde kunnen controleren of de verleende subsidie is aangewend overeenkomstig deze regeling.

 • 2 De stichting voert haar administratie op een zodanige wijze dat onderscheid wordt gemaakt tussen:

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2012]

 • 2 De Minister of een door hem aan te wijzen accountant kan een onderzoek uitvoeren bij de externe accountant van de stichting ter toetsing van de naleving van het controleprotocol. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Minister, tenzij van onjuistheden blijkt. Indien een review wordt gehouden wordt hierover overleg gevoerd met de stichting.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2012]

De stichting verleent op verzoek van de Minister alle medewerking aan een door de Minister ingesteld evaluatieonderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate het EICB bij het uitoefenen van de activiteiten een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van de door de Minister geformuleerde beleidsdoelstellingen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 april 2008 en vervalt met ingang van 1 april 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 14

[Vervallen per 01-04-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling Expertise- en innovatiecentrum binnenvaart.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina