Instellingsbesluit stuurgroep aanpak kindermishandeling

[Regeling vervallen per 12-09-2012.]
Geldend van 09-10-2008 t/m 11-09-2012

Besluit van de Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie van 18 september 2008, nr. JZ/LJ-2838335, houdende instelling Stuurgroep Aanpak Kindermishandeling

De Minister voor Jeugd en Gezin en de Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-09-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 3

[Vervallen per 12-09-2012]

 • 1 De stuurgroep heeft tot taak:

  • a. het actief uitdragen van het maatschappelijke belang dat er meer werk gemaakt moet worden van de aanpak van kindermishandeling o.a. via het houden van speeches, publiceren van artikelen en optreden in de media;

  • b. het bewaken van de voortgang van het actieplan ‘Aanpak Kindermishandeling’;

  • c. op een actieve en stimulerende manier aandacht te vragen voor de RAAK-aanpak bij beroepsgroepen, lokale en provinciale bestuurders en deze groep te overtuigen van het grote belang om de RAAK-aanpak te implementeren;

  • d. beleidsvoorstellen over de aanpak van kindermishandeling te beoordelen en hierover zijn zienswijze te geven aan de ministers;

  • e. het bijdragen aan de bewustwording dat alle burgers medeverantwoordelijkheid dragen voor het welzijn van de kinderen in onze maatschappij;

  • f. het functioneren als ambassadeur zowel intern als extern betreffende de aanpak van kindermishandeling.

 • 2 De stuurgroep maakt een jaarplan en legt dit ter goedkeuring aan de ministers voor.

 • 3 De ministers kunnen de stuurgroep ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, bijzondere aanwijzingen geven.

 • 4 De stuurgroep kan op verzoek van de ministers of uit eigen beweging aanbevelingen doen over het plan van ‘Aanpak Kindermishandeling’.

Artikel 4

[Vervallen per 12-09-2012]

 • 1 De niet-ambtelijke voorzitter en leden van de stuurgroep worden benoemd door de ministers voor de duur van drie jaar. Deze benoeming kan eenmaal verlengd worden voor een periode van drie jaar.

 • 2 De ministers kunnen waarnemers aanwijzen, die het recht hebben vergaderingen van de stuurgroep bij te wonen.

 • 3 Ter gelegenheid van de instelling van de stuurgroep worden als waarnemers aangewezen de directeur en de plaatsvervangend directeur van de directie Jeugdzorg van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin en de directeur van de directie Justitieel Jeugdbeleid van het Ministerie van Justitie.

 • 4 De stuurgroep stelt zijn eigen werkwijze vast.

Artikel 5

[Vervallen per 12-09-2012]

De Minister voor Jeugd en Gezin voorziet in het secretariaat van de stuurgroep en verleent ondersteuning voor de communicatieactiviteiten van de stuurgroep.

Artikel 6

[Vervallen per 12-09-2012]

 • 1 De stuurgroep stelt jaarlijks voor 31 december een verslag op van haar werkzaamheden in het afgelopen kalenderjaar.

 • 2 Na afloop van de werkzaamheden, uiterlijk 1 maart 2011, zendt de stuurgroep een eindverslag aan de ministers.

Artikel 7

[Vervallen per 12-09-2012]

 • 2 De leden van de stuurgroep hebben recht op vergoeding van de reiskosten die gemaakt worden voor het bijwonen van vergaderingen, overeenkomstig het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 8

[Vervallen per 12-09-2012]

 • 1

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de stuurgroep opgeborgen in het archief van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

 • 2 De stuurgroep verstrekt desgevraagd aan de minister voor Jeugd en Gezin voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De ministers kunnen inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 9

[Vervallen per 12-09-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 februari 2008.

Artikel 10

[Vervallen per 12-09-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit stuurgroep aanpak kindermishandeling.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina