Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2009–2010

[Regeling vervallen per 01-08-2010.]
Geldend van 11-10-2008 t/m 31-07-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2008, nr. HO&S/2008/41409, houdende vaststelling van het lesgeld voor het cursusjaar 2009–2010 (Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2009–2010)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart,

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Besluit:

Artikel 1. Indexering

[Vervallen per 01-08-2010]

Onder consumentenprijsindex, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Vaststelling lesgeld

[Vervallen per 01-08-2010]

Het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt voor het cursusjaar 2009–2010, aan de hand van de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 1, vastgesteld op € 1.013,–.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2010.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2009–2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina