Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR

Geldend van 09-10-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 september 2008, nr. WJZ/8142836, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan het bestuur van de Stichting Euregio Maas-Rijn betreffende de uitvoering van de Regeling EFRO programmaperiode 2007–2013 (Besluit mandaat en machtiging bestuur Stichting EMR)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het bestuur van de Stichting Euregio Maas-Rijn;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Minister: de Minister van Economische Zaken;

  • b. EMR: het bestuur van de Stichting Euregio Maas-Rijn.

Artikel 2

  • 1 Aan EMR wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten met betrekking tot subsidieverstrekking op grond van de Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013, voor zover het subsidies betreft die verband houden met het Operationeel Programma voor Euregio Maas-Rijn.

  • 2 EMR gaat niet over tot het verlenen van een subsidie voordat de Minister een schriftelijke verklaring heeft afgegeven omtrent de maximale hoogte van de subsidie.

Artikel 3

  • 1 Aan EMR wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

  • 2 Aan EMR wordt machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die EMR heeft genomen.

Artikel 4

In het geval de Minister een mededeling aan EMR doet dat een besluit als bedoeld in artikel 2 niet door EMR zal worden behandeld, wordt ten aanzien van die aangelegenheid mandaat en machtiging verleend aan de directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 5

  • 1 EMR kan voor de in artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 6

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 13 juni 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A.van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina