Subsidieregeling Programma Akademie-assistenten

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 23-01-2014 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 september 2008, nr. HO&S/BL/2008/22798, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor projecten in het kader van het programma voor Akademie-assistenten (Subsidieregeling Programma Akademie-assistenten)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. Akademie-assistent: door de instelling voor het programma geselecteerde student.

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister kan een subsidie verstrekken aan bekostigde universiteiten voor projecten in verband met het bevorderen van de functie van Akademie-assistenten in het wetenschappelijk onderwijs.

 • 2 De subsidie wordt verleend voor projecten, waarmee wordt beoogd inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de functie van Akademie-assistenten, uit te oefenen door studenten van masteropleidingen, een structurele inbedding kan krijgen binnen de universiteit, meer in het bijzonder in het wetenschappelijk onderzoek. Daarbij geldt dat:

  • a. voor de subsidieaanvragen, bedoeld in artikel 3, tweede lid onder a, het doel is te leren wat de meest effectieve manieren zijn om functie van de Akademie-assistent vorm te geven en te organiseren;

  • b. voor de subsidieaanvragen, bedoeld in artikel 3, tweede lid onder b, het doel is te beoordelen of het hier om een duurzame functie gaat die structureel kan worden ingepast.

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 De subsidie wordt verleend in twee aanvraagrondes:

  • a. een ronde voor het jaar 2009;

  • b. een ronde voor de jaren 2010 tot en met 2012.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van € 4 miljoen beschikbaar.

 • 2 Voor de ronde voor het jaar 2009 is een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar.

 • 3 Voor de ronde voor de jaren 2010 tot en met 2012 is een bedrag van € 3 miljoen beschikbaar.

 • 4 Van het in het eerste lid genoemde bedrag wordt een bedrag van ten hoogste € 130.000 ter beschikking gesteld voor de werkzaamheden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, bedoeld in artikel 10.

2. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verleend.

 • 2 De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, bedoeld in artikel 10.

Artikel 6. Vereisten

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieaanvraag omvat een plan van aanpak, dat:

 • a. een beschrijving bevat van de taken die de Akademie-assistenten gaan verrichten en bij welke faculteit zij worden ingezet;

 • b. inzicht biedt in de functievereisten, wijze van werving en selectie van de Akademie-assistenten en de omvang en berekenwijze van de vergoeding die zij ontvangen;

 • c. inzicht biedt in de opzet en organisatie van het voorstel inclusief de verdeling van verantwoordelijkheden binnen de faculteit en universiteit;

 • d. inzicht biedt in de wijze waarop sprake kan zijn van een structurele inbedding van het instrument en op basis van welke resultaten een positief besluit hiertoe door wie zal worden genomen;

 • e. inzicht biedt in de wijze waarop evaluatie aan het eind van de looptijd wordt vormgegeven;

 • f. een begroting bevat voor het totale project.

Artikel 7. Termijn indiening

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieaanvraag, bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt ingediend:

3. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 8. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op subsidieaanvragen met betrekking tot projecten op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de regeling.

Artikel 9. Besluitvorming door Minister

[Vervallen per 01-01-2016]

De Minister beschikt uiterlijk op 1 februari 2009 op de aanvragen, bedoeld in artikel 7, onder a, en uiterlijk 1 maart 2010 op de aanvragen, bedoeld in artikel 7,onder b.

Artikel 10. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De Minister beslist over de subsidieverlening op basis van het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

 • 2 De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen baseert zich bij haar advisering op de volgende criteria:

  • a. de inhoud en opzet van het voorstel;

  • b. het niveau van de studenten, blijkend uit de selectieprocedure van de faculteit; en

  • c. de uitvoerbaarheid.

 • 3 De criteria genoemd in het tweede lid, alsmede de aanvraag- en beoordelingsprocedure, zijn nader uitgewerkt in het beoordelingskader in bijlage 1 van deze regeling .

 • 4 De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen stelt van de door haar positief beoordeelde subsidieaanvragen een ranglijst op.

 • 5 De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen bewaakt de voortgang van de gesubsidieerde projecten.

 • 6 De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen dient voor de door haar te verrichten werkzaamheden uiterlijk 1 oktober 2008 een begroting in bij de Minister.

Artikel 11. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2016]

Subsidie wordt verleend voor:

4. Verplichting subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 12. Aanvullende subsidieverplichting

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen.

Artikel 13. Verslag van activiteiten in verband met bewaking van de voortgang

[Vervallen per 01-01-2016]

De subsidieontvanger levert de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen desgevraagd de benodigde gegevens aan voor de bewaking als bedoeld in artikel 10, vijfde lid.

5. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 14. Verslag van de activiteiten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger dient het verslag van de activiteiten van een subsidie, bedoeld in artikel 7, onder a, in vóór 1 juli 2010, en voor een subsidie, bedoeld in artikel 7, onder b, vóór 1 juli volgend op de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 11, onder b, in bij de Minister.

 • 2 Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het plan van aanpak en de feitelijke realisatie.

Artikel 15. Financiële verslaglegging

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 De subsidieontvanger verantwoordt jaarlijks de ontvangen bedragen in de tabel Financiële Specificatie Rijkssubsidies (FSR) en in model G (geoormerkte subsidies) bij het jaarverslag.

 • 2 De verslaglegging wordt ingediend bij de Minister.

 • 3 De Minister stelt binnen dertien weken na ontvangst van de verslaglegging, bedoeld in het eerste lid en het verslag, bedoeld in artikel 14, de subsidie vast.

 • 4 De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen verantwoordt de uitgaven na afloop van het programma in het jaarverslag.

6. Betaling

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 16. Voorschotten

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 2 De Minister verleent de subsidieontvangers, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onder b, jaarlijks een voorschot van ten hoogste:

  • a. het verleende subsidiebedrag indien het een aanvraag voor één jaar betreft;

  • b. de helft van het verleende subsidiebedrag indien het een aanvraag van twee jaar betreft en

  • c. 1/3 van het verleende subsidiebedrag indien het een aanvraag voor drie jaar betreft.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2016.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Programma Akademie-assistenten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en wordt bekendgemaakt op www.cfi.nl, de internetsite van CFI, agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de website van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is gepubliceerd op www.cfi.nl.]

Terug naar begin van de pagina