Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008

Geldend van 11-10-2008 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 24 september 2008, nr. BJZ2008086801, houdende regels omtrent verplichte afkoop van jaarlijkse bijdragen, die krachtens de Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten van 17 april 1978 (Stcrt. 1978, nrs. 74 en 76), de Regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989 en 1992 (Stcrt. 1988, 190 en Stcrt. 1991, 223) en de Overgangsregeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten (Stcrt. 1993, 192) zijn toegekend aan gemeenten (Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008)

De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepaling

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Minister: Minister voor Wonen, Wijken en Integratie;

  • b. regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten: Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten van 17 april 1978 (Stcrt. 1978, nrs. 74 en 76), de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1989, de Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten 1992 of de Overgangsregeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten;

  • c. verbintenis: verbintenis van het Rijk jegens de gemeente uit hoofde van geldelijke steun die is verleend krachtens een regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten;

  • d. gemeente: gemeente jegens wie verbintenissen bestaan.

 • 2 Een na 1 september 2008 door de Minister ontvangen aanvraag om een bijdrage ineens om redenen dat de belanghebbende niet langer zijn hoofdverblijf heeft in de woonruimte waaraan voorzieningen zijn aangebracht, wordt niet in behandeling genomen. De verbintenis waarop dit verzoek betrekking heeft wordt aangemerkt als een resterende verbintenis als bedoeld in artikel 2.

Paragraaf 2. Subsidie ter beëindiging van verbintenissen van het Rijk jegens gemeenten

Artikel 2

 • 1 De Minister stelt bij beschikking het totaalbedrag vast, waartegen de nog resterende verbintenissen jegens een gemeente worden afgekocht.

 • 2 De Minister voegt bij de beschikking een totaaloverzicht van de nog resterende verbintenissen jegens die gemeente en de daarbij behorende afkoopbedragen.

Artikel 3

 • 1 Per verbintenis van het Rijk jegens een gemeente wordt het subsidiebedrag vastgesteld overeenkomstig het tweede tot en met het vierde lid.

 • 2 Voor elk jaar van de nog resterende looptijd van de verbintenis wordt het jaarlijkse bedrag, dat het Rijk op grond van die verbintenis aan de gemeente verschuldigd is, contant gemaakt door middel van deling van dat bedrag door (1 + i)n . Hierbij is ‘i’ de disconteringsvoet en ‘n’ het aantal jaren vanaf de eerste vervaldatum van een resterend jaarbedrag vanaf 31 december 2008 tot aan de vervaldatum van het contant te maken jaarbedrag.

 • 3 De overeenkomstig het tweede lid berekende bedragen worden gesommeerd. Het resultaat wordt contant gemaakt naar 30 december 2008 door deling door (1 + i*m), waarbij ‘i’ de disconteringsvoet is en ‘m’ de periode vanaf 30 december 2008 tot aan de eerste vervaldatum van een jaarbedrag, herleid tot een gedeelte van een heel jaar.

 • 4 Voor de toepassing van het tweede en derde lid wordt:

  • a. uitgegaan van maanden van dertig dagen en van een jaar van 360 dagen;

  • b. de disconteringsvoet (i) gesteld op 0,0400 (4,00%).

Artikel 4

 • 1 Het bedrag van de eenmalige subsidie aan de gemeente komt overeen met het totaal aan subsidiebedragen, bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 2 De vaststelling van de eenmalige subsidie heeft tot gevolg dat:

  • a. een verbintenis te niet gaat voor zover deze betrekking heeft op het tijdvak vanaf 31 december 2008;

  • b. een aanspraak van het Rijk op de gemeente als gevolg van een herziening van een beschikking op grond van een regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten vervalt;

  • c. een aanspraak van de gemeente op het Rijk als gevolg van een herziening van een beschikking op grond van een regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten vervalt.

Paragraaf 3. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 24 september 2008

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

C.P. Vogelaar

Terug naar begin van de pagina