Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling PGO

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 05-10-2008 t/m 30-06-2011

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 september 2008, nr. MC-U-2875600, houdende vaststelling van het subsidieplafond voor de Subsidieregeling PGO

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 4 van de Subsidieregeling PGO juncto artikel 7 van de Subsidieregeling VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

Het subsidieplafond voor het verstrekken van projectsubsidies als bedoeld in hoofdstuk 3 van het uit hoofde van artikel 3 van de Subsidieregeling PGO vastgestelde ‘Beleids- en beoordelingskader bij de Subsidieregeling PGO’ ter zake van aanvragen die tot 1 januari 2009 kunnen worden ingediend ten behoeve van projecten die worden uitgevoerd in de periode van 2009 tot en met 2012, bedraagt € 4,5 miljoen voor het jaar 2009, € 7,5 miljoen voor het jaar 2010, € 6 miljoen voor het jaar 2011 en € 6 miljoen voor het jaar 2012.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina