Regeling vaststelling tenderperiode 2008 en subsidieplafond Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 09-10-2008 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 september 2008, nr. WJZ/8142513, tot vaststelling van een tenderperiode in 2008 voor de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn en het daarbijbehorende subsidieplafond

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van het Besluit EOS: lange termijn;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen krachtens het Besluit EOS: lange termijn, ontvangen in de periode die aanvangt op de dag dat deze regeling in werking treedt en eindigt op 24 oktober 2008, om 17.00 uur, en ingediend door een samenwerkingsverband waaraan het Energieonderzoek Centrum Nederland deelneemt, bedraagt € 5.650.000 met betrekking tot projecten die uitsluitend passen in de volgende onderdelen van onderzoeksprogramma’s, genoemd in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn:

  • a. onderdeel 1.2.5 Membraantechnologie (anorganisch);

  • b. mee- en bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales (deel van onderdeel 2.2.6 Elektriciteit en Warmte uit Biomassa en onderdeel 2.2.7 Vergassing, gasreiniging, -conditionering en syngasproductie met uitzondering van vloeistoffase hoge drukvergassing (sub-superkritisch);

  • c. onderdelen 3.2.3.2 CO2-afscheidingstechnologie, 3.2.4.1 Brandstofcel en onderdeel 3.2.4.2 Reforming van koolwaterstoffen naar waterstof;

  • d. onderdeel 4.2.4.1 Innovatieve systemen (deel van Systeembenadering in de gebouwde omgeving);

  • e. nieuwe windturbine concepten, componenten en materialen (deel van onderdeel 5.2.3.1 Ontwerpkennis).

 • 2 Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies op aanvragen krachtens het Besluit EOS: lange termijn, niet zijnde aanvragen als bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 0,00.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 september 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina