Aanstellingsbesluit GNA

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 08-10-2008 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende aanstelling van de Nederlandse ambtenaar en diens plaatsvervanger van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (Aanstellingsbesluit GNA)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 6, eerste lid, van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312) en artikel 1 van het besluit van 10 mei 1994 van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende aanwijzing van de Rijkshavenmeester Westerschelde (Stcrt. 1994, nr. 97);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 De Hoofdingenieur-Directeur Rijkswaterstaat Zeeland tevens Rijkshavenmeester Westerschelde wordt aangesteld als Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

  • 2 De Directeur Water en Scheepvaart Rijkswaterstaat Zeeland wordt aangesteld als plaatsvervangend Nederlands ambtenaar van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2008. Indien dit besluit na 1 oktober 2008 in de Staatscourant wordt geplaatst, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina