Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2010

Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2009

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 37 van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

De uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas op grond van artikel 37 lid 1 van de Wet financiering sociale verzekeringen over het jaar 2009 wordt vastgesteld op 0,15%.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uniforme premie Arbeidsongeschiktheidskas 2009.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 12 augustus 2008

Voorzitter Raad van bestuur

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina