Subsidieregeling PGO

[Regeling vervallen per 02-07-2011.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 01-07-2011

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 september 2008, nr. MC-U-2875343, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidies in het kader van het patiënten-, gehandicapten- en ouderenbeleid (Subsidieregeling PGO)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluiten:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 02-07-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. instelling: privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

 • c. instellingssubsidie: per boekjaar verstrekte subsidie in de kosten van structurele activiteiten van een instelling;

 • d. projectsubsidie: subsidie met een incidenteel karakter;

 • e. subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 2;

 • f. beleidskader: beleidskader als bedoeld in artikel 3.

Artikel 2. Subsidies

[Vervallen per 02-07-2011]

 • 1 De Minister kan aan instellingen instellingssubsidies en projectsubsidies verstrekken ten behoeve van:

  • a. het, onder meer door middel van belangenbehartiging, voorlichting en lotgenotencontact, op individueel en collectief niveau versterken van de positie, invloed en medezeggenschap van patiënten, gehandicapten en ouderen ten behoeve van gezondheidszorg, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en maatschappelijke zorg;

  • b. de professionalisering en ondersteuning van die instellingen.

 • 2 De Minister kan voor de toepassing van het eerste lid andere doelgroepen gelijkstellen met patiënten, gehandicapten en ouderen.

Artikel 3. Beleidskader

[Vervallen per 02-07-2011]

 • 1 De Minister stelt een beleidskader vast voor het verstrekken van subsidies.

 • 2 De Minister kan in het beleidskader onderscheid maken tussen instellingen of categorieën van instellingen.

 • 3 De Minister bepaalt in het beleidskader in ieder geval:

  • a. de hoofdlijnen van het subsidiebeleid;

  • b. aan welke criteria en voorwaarden een instelling moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie;

  • c. het bedrag van de subsidie dan wel de wijze waarop dat bedrag wordt bepaald;

  • d. de wijze waarop de Minister de subsidiëring door de Stichting Fonds PGO voortzet of afbouwt.

Artikel 4. Subsidieregeling VWS-subsidies

[Vervallen per 02-07-2011]

Artikel 5. Aanvullende voorschriften

[Vervallen per 02-07-2011]

 • 1 Voor de aanvraag van een verlening of vaststelling van een subsidie wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

 • 2 De ontvanger van een subsidie zorgt ervoor dat de onafhankelijke besturing van de instelling en de onafhankelijke uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten aantoonbaar is gewaarborgd.

 • 3 De ontvanger van een subsidie waarvan de hoogte wordt bepaald of mede wordt bepaald door het aantal leden of donateurs, voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde het aantal leden en donateurs kan worden nagegaan.

 • 4 Indien een projectsubsidie is verleend voor een periode die zich uitstrekt over meer dan één kalenderjaar dient de instelling binnen vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar in die projectperiode een tussentijdse rapportage bij de Minister in over de voortgang van het project. Voor de tussentijdse rapportage wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt. De tussentijdse rapportage hoeft niet te worden ingediend over het laatste kalenderjaar van de projectperiode.

Artikel 6. Aanvraag 2009

[Vervallen per 02-07-2011]

Indien de Minister op grond van artikel 30, tweede lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies vrijstelling of ontheffing heeft verleend, kan de Minister, in afwijking van artikel 34, eerste lid, van de Subsidieregeling VWS-subsidies, na ontvangst van de aanvraag voorschotten verstrekken op de aangevraagde instellingssubsidie.

Artikel 7. Hardheidsclausule

[Vervallen per 02-07-2011]

De Minister kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 8. Intrekking en wijziging regelgeving

[Vervallen per 02-07-2011]

 • 2 [Red: Wijzigt Het Tijdelijk besluit delegatie subsidiebevoegdheid aan Stichting Fonds PGO en Stichting Koppeling.]

 • 3 [Red: Wijzigt Het Instellingsbesluit Werkgroep Wenkend Perspectief.]

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-07-2011]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 8, eerste en tweede lid, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 02-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling PGO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina