Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 01-10-2008 t/m 31-12-2011

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2008, nr. W&B/URP/08/24098, houdende instelling van de Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB (Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • a. Begeleidingscommissie: Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB;

 • b. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Er is een Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB.

 • 2 De Begeleidingscommissie wordt ingesteld voor een periode van drie jaar en drie maanden, welke aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-01-2012]

De Begeleidingscommissie heeft tot taak het onderzoek in het kader van het experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB te begeleiden door:

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In de commissie hebben zitting:

  • a. als voorzitter mevrouw prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, hoogleraar sociaal recht, Radboud Universiteit Nijmegen;

  • b. als leden:

   • de heer drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Venlo,

   • de heer dr. P.W.C. Koning, programmaleider publiek/semi publiek, Centraal Planbureau.

 • 2 De Staatssecretaris kan voor ieder lid een plaatsvervanger benoemen.

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het secretariaat van de Begeleidingscommissie wordt gevoerd door het Ministerie.

 • 2 De Staatssecretaris wijst een ambtenaar van het Ministerie als secretaris aan.

 • 3 De secretaris van de Begeleidingscommissie is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Begeleidingscommissie.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de begeleidingscommissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie.

 • 5 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het Ministerie.

Artikel 6. Vergaderingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Begeleidingscommissie komt tenminste tweemaal per jaar bijeen.

 • 2 Leden onthouden zich van een oordeel over zaken waarbij zij uit anderen hoofde betrokken zijn.

Artikel 7. Reglement

[Vervallen per 01-01-2012]

De Begeleidingscommissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze nader regelen.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2012]

Aan de leden van de Begeleidingscommissie wordt een vergoeding voor hun werkzaamheden toegekend volgens de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 oktober 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Begeleidingscommissie onderzoek experiment bevordering arbeidsinschakeling alleenstaande ouders WWB.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina