Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008–2009

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-10-2008 t/m 31-12-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 september 2008, nr. PO&K/O&O 55609, houdende regels voor de verstrekking van subsidie voor een impuls voor vroegschoolse educatie (Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008–2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 70 van de Wet op het primair onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

vroegschoolse educatie: een programma, gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes doorstromen in het basisonderwijs, dat wordt verzorgd in groep 1 en 2 van een basisschool;

basisschool: school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs;

gewichtenregeling: gewichtenregeling, bedoeld in de artikelen 27 en 28 van het Besluit bekostiging WPO;

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De Minister verstrekt zonder voorafgaande aanvraag subsidie voor het verhogen van de kwaliteit van vroegschoolse educatie alsmede het vergroten van het bereik en het aanbod daarvan.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt voor de volgende activiteiten:

  • a. aanschaf van programma’s waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat zij tot positieve resultaten leiden bij het tegengaan en bestrijden van taalachterstand bij kinderen;

  • b. het volgen van trainingen behorende bij de programma’s, bedoeld onder a, door schoolpersoneel dat betrokken is bij vroegschoolse educatie;

  • c. activiteiten ter versterking van de doorlopende leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie; en

  • d. meten en registreren van opbrengsten van vroegschoolse educatie, training van schoolpersoneel dat betrokken is bij vroegschoolse educatie om hun interventies af te stemmen op de meetresultaten waardoor de registratie onderdeel uitmaakt van het kwaliteitszorgsysteem binnen de school.

Artikel 3. Subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Subsidie wordt slechts verstrekt aan het bevoegd gezag van een basisschool dat in aanmerking komt voor aanvullende bekostiging op grond van de gewichtenregeling op de teldatum 1 oktober 2006.

 • 2 Het bevoegd gezag van een basisschool dat geen aanspraak wenst te maken op de subsidie kan dit kenbaar maken door vóór 15 oktober 2008 een volledig ingevuld en ondertekend retourformulier, waarvan het model is opgenomen in de bijlage bij deze regeling, in te dienen bij de Minister.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is een bedrag van € 20.000.000 beschikbaar.

Artikel 5. Tijdvak subsidiëring

[Vervallen per 01-01-2011]

De subsidie wordt verstrekt voor de periode van 1 augustus 2008 tot en met 31 juli 2009.

Artikel 6. Subsidiebedrag per subsidieontvanger

[Vervallen per 01-01-2011]

De Minister verdeelt het bedrag, genoemd in artikel 4, naar rato van het aantal basisscholen dat van deze regeling gebruik maakt.

Artikel 7. Subsidieverplichting: samenwerking met de gemeente en kinderopvang

[Vervallen per 01-01-2011]

Het bevoegd gezag van de basisscholen werkt samen met de gemeente en kinderopvang, voor zover daar voorschoolse educatie wordt verzorgd.

Artikel 8. Besteding subsidie

[Vervallen per 01-01-2011]

De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen na afloop van de looptijd van deze subsidie zullen worden teruggevorderd. De subsidie wordt uiterlijk in het jaar 2009 besteed.

Artikel 9. Verantwoording en controle

[Vervallen per 01-01-2011]

De verantwoording van de subsidie geschiedt met model G, bedoeld in de richtlijn RJ 660, alinea 212, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoording van eventueel niet-bestede middelen geschiedt in de jaarrekening van het laatste jaar van besteding. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie.

Artikel 10. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2011]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 11. Betaling

[Vervallen per 01-01-2011]

Het subsidiebedrag wordt in twee delen betaald: 50% in december 2008 en 50% in februari 2009.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008–2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina