Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds

Geldend van 28-09-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 17 september 2008, nr. DGR2008092452, na overleg met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds (Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2008 met kenmerk DLG.2008/44348;

Besluit:

Artikel 1

Aan de directeur van de Dienst Landelijk Gebied wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer omtrent aangelegenheden, betreffende de bevoegdheden bedoeld in de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds, met uitzondering van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen 1.2 (subsidieplafond), 1.5 (aanvraagperiode), 1.7 lid, derde lid (melding grote projecten aan Europese Commissie) en 1.9 (beoordeling) van de Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds.

Artikel 2

Aan de directeur van de Dienst Landelijk Gebied wordt volmacht en machtiging verleend tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de besluiten bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De directeur van de Dienst Landelijk Gebied kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 en 2 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de directeur van de Dienst Landelijk Gebied

< gevolgd door de handtekening en de naam>

Artikel 5

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting,

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

de directeur van de Dienst Landelijk Gebied,

op last:

< gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend>

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied Subsidieregeling Wet op het Waddenfonds’.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 17 september 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina