Instellingsbesluit Werkgroep en stuurgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt

Geldend van 28-09-2008 t/m heden

Instellingsbesluit Werkgroep en stuurgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. Werkgroep: de werkgroep tot bevordering van diversiteit in het burgemeestersambt, bedoeld in artikel 2.

 • c. Stuurgroep: de stuurgroep tot bevordering van diversiteit in het burgemeestersambt, bedoeld in artikel 6.

Artikel 3

De werkgroep heeft tot taak te bevorderen dat het aantal vrouwelijke en allochtone kandidaten voor het burgemeestersambt toeneemt.

Artikel 4

 • 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt en ontslaat de leden van de werkgroep.

 • 2 Tot leden van de werkgroep worden benoemd: mevrouw W.J.G. Delissen, mevrouw A. Van Vliet-Kuiper, de heer mr. K.R. Ho Ten Soeng, de heer Ch. Leeuwe, de heer mr. G.D. Dales en de heer drs. H. Apotheker.

 • 3 De werkgroep en de leden van de werkgroep regelen, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, hun eigen werkwijze.

 • 4 Ten behoeve van de werkgroep wordt een secretariaat gevoerd.

Artikel 5

De leden van de werkgroep hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Artikel 6

Er is een stuurgroep tot bevordering van diversiteit in het burgemeestersambt. De stuurgroep heeft tot taak de werkgroep te begeleiden.

Artikel 7

 • 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt en ontslaat de leden van de stuurgroep.

 • 2 Tot leden van de stuurgroep worden benoemd: mevrouw drs. A.C. van Es (voorzitter), de heer drs. C.G.A. Cornielje, mevrouw A.F.T. Streumer.

 • 3 De stuurgroep en de leden van de stuurgroep regelen, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, hun eigen werkwijze.

 • 4 De leden van de stuurgroep hebben overeenkomstig het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Artikel 8

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de werkgroep en de stuurgroep geschiedt met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit. De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Werkgroep en stuurgroep bevordering diversiteit in het burgemeestersambt.

Dit besluit zal met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina