Wijzigingsregeling Regeling voorkoming verontreiniging door schepen (op grond van internationaal verdrag vast te stellen nationale eisen)

Geldend van 26-09-2008 t/m heden

Regeling tot wijziging van de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de op grond van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen vast te stellen nationale eisen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1975, 147) met het op 17 februari 1978 te Londen tot stand gekomen Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1978, 188), de artikelen 35, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de artikelen 8, eerste en tweede lid, 15, tweede lid, 20, eerste lid, aanhef en onder b, 26, 32, eerste lid, en 38, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel II

Resoluties A.495(XII), A.446(XI) en A.673(16) worden bekendgemaakt door ter inzage legging bij de bibliotheek van de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina