SZW-intrekkingsregeling 2008

Geldend van 25-09-2008 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 september 2008, Directie Wetgeving Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, nr. WBJA/W1/2008/21558, tot intrekking van diverse uitgewerkte SZW-regelingen (SZW-intrekkingsregeling 2008)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op het Buitengewoon besluit arbeidsverhoudingen 1945, de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Kaderwet SZW-subsidies, de Wet overige OCW-subsidies, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Kaderwet adviescolleges, de Wet aanpassing uitkeringsregelingen overheveling opslagpremies, de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten, de Wet op de loonvorming, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet op de inkomstenbelasting 1994, de Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Wet arbeid buitenlandse werknemers, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen, de Algemene Ouderdomswet, de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet werk en bijstand, de Invoeringswet Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Verordening (EEG) nr. 4253/88 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1988 (tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden Structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds (PbEG L 374)), de Verordening (EG) Nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen (PbEG. L 161), de Wet bescherming persoonsgegevens, het Besluit aanpassing inkomensbesluit i.o.a.w. overheveling opslagpremies, het Besluit aanpassing inkomensbesluit IOAZ overheveling opslagpremies, de Regeling verslaglegging, het Arbeidsomstandighedenbesluit, de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998, de Subsidieregeling Dagindeling ESF-3, het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999, het Besluit Wfsv, het Vacatiegeldenbesluit 1988, het Vergoedingenbesluit adviescolleges, het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007;

Besluiten:

§ 1. Intrekking regelingen

Artikel V. Buitengewoon besluit Arbeidsverhoudingen 1945

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel XI. Werkloosheidswet

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Besluit samenloop AAW/WAO- met WW-uitkering;

 • b. Besluit toepassing artikel 21 WW in Verordeningssituaties;

 • c. Regeling van 19 mei 1994 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 942396, tot wijziging van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte uren met gewerkte uren (Wijzigingsregeling Besluit regels ex artikel 16 Werkloosheidswet), (Stcrt. 104);

 • d. Regeling van 19 mei 1994 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 942397, tot wijziging van de Regeling gelijkstelling niet-gewerkte weken met gewerkte weken (Wijzigingsregeling Besluit vaststelling regels ex artikel 17 Werkloosheidswet), (Stcrt. 105).

Artikel XVI. Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van 15 december 1998 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/98/1368, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 1999, (Stcrt. 244);

 • b. Regeling van 16 december 1999 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/99/79965, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatieondersteuning 1998 voor het jaar 2000, (Stcrt. 246);

 • c. Regeling van 14 maart 2001 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/01/14820, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2001, (Stcrt. 55);

 • d. Regeling van 7 februari 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/2002/8152, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2002, (Stcrt. 28);

 • e. Regeling van 20 december 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/2002/98521, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2003, (Stcrt. 2002, 248 en Stcrt. 2003, 4).

Artikel XVII. Pensioenen

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel XVIII. Kaderwet SZW-subsidies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel XIX. Wet overige OCW-subsidies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

 • a. Regeling van 15 december 1998 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/98/1368, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 1999, (Stcrt. 244);

 • b. Regeling van 16 december 1999 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/99/79965, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2000, (Stcrt. 246);

 • c. Regeling van 14 maart 2001 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/01/14820, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2001, (Stcrt. 55);

 • d. Regeling van 7 februari 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/2002/8152, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2002, (Stcrt. 28);

 • e. Regeling van 20 december 2002 van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. DCE/2002/98521, houdende bekendmaking van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling emancipatie-ondersteuning 1998 voor het jaar 2003, (Stcrt. 2003, 4).

Artikel XXII. Instelling Commissies

De volgende regelingen worden ingetrokken:

§ 2. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XXIX. Overgangsbepaling

 • 1 Voorzover er terzake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXVIII, plaats.

 • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met XXVIII, blijven in stand.

Artikel XXX. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 september 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

Terug naar begin van de pagina