Instellingsbesluit Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (Instellingsbesluit NAVI)

Geldend van 21-09-2008 t/m heden

Instellingsbesluit Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (Instellingsbesluit NAVI)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst 2007;

Besluit:

Hoofdstuk I

Artikel 2

 • 1 Het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur staat onder leiding van een directeur.

 • 2 Het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur heeft tot taak een bestendige en structurele bijdrage te leveren aan de bescherming van de vitale infrastructuur tegen dreigingen van moedwillig menselijk handelen.

 • 3 Binnen de in het tweede lid omschreven taak worden de volgende deeltaken onderscheiden:

  • a. het inrichten en beheren van informatieknooppunten voor het organiseren en stroomlijnen van de structurele informatie-uitwisseling tussen overheid en de verschillende vitale sectoren;

  • b. het fungeren als contactpunt en steunpunt voor bedrijven door het ondersteunen van sectoren en beheerders bij het verbeteren van de security;

  • c. het fungeren als landelijk expertisecentrum door het ontwikkelen en ontsluiten van kennis en expertise over de afzonderlijke sectoren heen;

  • d. het vergaren en ontsluiten van kennis en expertise van toonaangevende kennisinstituten en vergelijkbare adviescentra in het buitenland;

  • e. het fungeren als contactpunt buitenland voor kennis en expertise van toonaangevende kennisinstituten en vergelijkbare adviescentra in het buitenland.

Artikel 3

De directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties treedt op als ambtelijk opdrachtgever tot de inrichting van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur en is beheersverantwoordelijk.

Artikel 4

De sturing op het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur geschiedt door de interdepartementale Stuurgroep Nationale Veiligheid.

Artikel 5

 • 1 Er is een programma-adviesraad voor het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (programma-adviesraad NAVI).

 • 2 De programma-adviesraad NAVI bestaat uit de publieke en private partners en overige belanghebbenden onder voorzitterschap van de directeur Crisisbeheersing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 3 De programma-adviesraad NAVI heeft het recht de Stuurgroep Nationale Veiligheid en de directeur Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over de inhoud en ontwikkelingen van de werkprogramma’s, de werkzaamheden en alle overige zaken die van belang zijn ter vervulling van de doelstelling van Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur.

Artikel 6

Het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur stemt zijn werkzaamheden voor zover nodig af met het Korps Landelijke Politiediensten, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en neemt geen taken of activiteiten van deze organisaties over.

Artikel 7

 • 1 Het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur is een tijdelijke organisatie, welke wordt ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Uiterlijk 1 april 2009 vindt een gezamenlijke evaluatie plaats door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de betrokken bedrijven, sectoren en publieke partners van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur ter beoordeling of de samenwerking binnen het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur in voldoende mate tot wasdom is gekomen.

 • 3 Op basis van de evaluatie, genoemd in het tweede lid, wordt besloten over de definitieve vorm, plaatsing en financiering van het Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur.

Hoofdstuk II

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2007.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Nationaal Adviescentrum Vitale Infrastructuur (Instellingsbesluit NAVI).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina