Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs

[Regeling vervallen per 01-06-2014.]
Geldend van 17-03-2012 t/m 31-05-2014

Besluit van 18 augustus 2008, houdende instelling van de evaluatie- en adviescommissie passend onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sharon A.M. Dijksma, van 12 augustus 2008, nr. PO/B&S/33051, directie Primair Onderwijs, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 01-06-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-06-2014]

Er is een Evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs (hierna: commissie).

Artikel 3. Taak

[Vervallen per 01-06-2014]

De commissie heeft tot taak:

 • a. de ontwikkelingen en ervaringen die regionale netwerken opdoen met het uitwerken van Passend onderwijs, waaronder de experimenten en veldinitiatieven die door scholen worden uitgevoerd, te evalueren;

 • b. onderzoek te doen naar de inrichting van Passend onderwijs aan de hand van de volgende thema’s:

  • de vorming van regionale netwerken;

  • kwaliteit van de onderwijsprogramma’s Passend onderwijs en het effect daarvan;

  • de toewijzing van extra ondersteuning en de vorming van één loket;

  • de financiering;

  • de positie van het personeel en de ouders; en

  • de samenwerking met de zorg en aansluiting op de arbeidsmarkt.

 • c. de minister op basis van de evaluatie te adviseren over de invoering van Passend onderwijs.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 01-06-2014]

De commissie wordt opgeheven per 1 januari 2014.

Artikel 5. Samenstelling

[Vervallen per 01-06-2014]

De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid en vier overige leden.

Artikel 6. Archivering

[Vervallen per 01-06-2014]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-06-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juni 2014.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-06-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling evaluatie- en adviescommissie Passend onderwijs.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 augustus 2008

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

S. A. M. Dijksma

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

G. ter Horst

Uitgegeven de drieëntwintigste september 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina