Besluit beperking openbaarheid archief Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988

Geldend van 01-11-2008 t/m heden

Besluit van de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen van 21 mei 2008, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Vereniging van Raden van Arbeid over de periode 1919–1988. Bijlage bij de Verklaring van Overbrenging van het archief van de Vereniging van Raden van Arbeid 1919–1988

De Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen,

Gelet op artikel 10 van het Archiefbesluit 1995;

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen, worden op grond van artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995, aan de openbaarheid van de over te brengen archiefbescheiden van het archief van de Vereniging van Raden van Arbeid 1919–1988 de volgende beperkingen gesteld:

Artikel 1

De archiefbescheiden met inventarisnummer: 134, 138, 162, 163, 175, 235 tot en met 249, 251, 264 tot en met 279, 281, 289, 295 tot en met 299 en 301 van bovengenoemd archief, zijn openbaar na het verstrijken van een periode van 75 jaar na datering van het betreffende archiefbescheid.

Artikel 2

Raadpleging van de archiefbescheiden, is, gelet op artikel 15, derde lid, van de Archiefwet 1995, slechts mogelijk na schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Deze toestemming kan worden verleend, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De verzoeker doet een gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage van de archiefbescheiden, waarin wordt aangegeven: de omschrijving van het onderzoeksdoel, de onderzoeksopzet en de wijze waarop de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens zal worden gewaarborgd.

  • De verzoeker vult hiertoe het Formulier voor toestemming tot raadpleging van het archief van de Vereniging van Raden van Arbeid 1919–1988, in en ondertekent het formulier. De verzoeker verklaart daarmee tevens zich te zullen houden aan de in het formulier opgenomen bepalingen.

Voordat hij toestemming verleent, beoordeelt de directeur van het Nationaal Archief het verzoek.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van documenten uit de dossiers, waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Publicatie van gegevens uit de ter inzage gegeven archiefbescheiden is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijk verkregen toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan publicatie zijn toestemming onthouden.

Amstelveen, 21 mei 2008

Voorzitter van de Raad van Bestuur

,

E.F. Stoové

Terug naar begin van de pagina