Regeling beheer batterijen en accu’s 2008

Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 september 2008, nr. K&K 2008088170, houdende regels met betrekking tot het afvalbeheer en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in batterijen en accu’s (Regeling beheer batterijen en accu’s 2008)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op richtlijn nr. 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PbEU L 266) en de artikelen 9.2.2.1, 10.15 tot en met 10.18 en 21.6, zesde lid, van de Wet milieubeheer;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. batterij: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen;

 • b. accu: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen;

 • c. batterijpak: set van batterijen of accu’s, die onderling verbonden zijn of voorzien zijn van een buitenverpakking, die één complete eenheid vormt en niet is bedoeld om door de eindgebruiker te worden opgedeeld of geopend;

 • d. draagbare batterij of accu: batterij of accu die:

  • 1°. afgedicht is,

  • 2°. met de hand kan worden gedragen, en

  • 3°. geen industriële batterij of accu of een autobatterij of -accu is;

 • e. industriële batterij of accu: batterij of accu die uitsluitend voor gebruik voor industriële of professionele doeleinden is ontworpen of in een elektrisch voertuig wordt gebruikt;

 • f. autobatterij of -accu: batterij of accu gebruikt voor het starten, de verlichting of het ontstekingsvermogen van een voertuig niet zijnde een elektrisch voertuig;

 • g. apparatuur: elektrische en elektronische apparatuur als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur die gedeeltelijk of volledig van energie kan worden voorzien door een batterij of een accu;

 • h. op de markt brengen: het ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, aan een derde in Nederland;

 • i. fabrikant: degene die een batterij of accu vervaardigt;

 • j. producent: degene die beroepsmatig, ongeacht de verkooptechniek, batterijen of accu’s, met inbegrip van die welke in apparatuur of voertuigen zijn ingebouwd, voor het eerst op de markt brengt;

 • k. distributeur: degene die beroepsmatig batterijen of accu’s levert aan een eindgebruiker;

 • l. afgedankte batterijen of accu’s: batterijen of accu’s die afvalstoffen zijn;

 • m. inzamelpercentage: het percentage dat wordt verkregen door het gewicht van de afgedankte draagbare batterijen en accu’s, die de producent op de markt heeft gebracht en overeenkomstig artikel 5, eerste lid, in een bepaald kalenderjaar zijn ingezameld respectievelijk opgehaald, vermenigvuldigd met drie, te delen door het gewicht van alle draagbare batterijen en accu’s die die producent gedurende dat kalenderjaar en de twee voorgaande kalenderjaren op de markt heeft gebracht;

 • n. recycling als materiaal: na een verwerking opnieuw gebruiken van materialen, hetzij voor het oorspronkelijke doel, hetzij voor een ander doel, daaronder niet begrepen de terugwinning van energie;

 • o. verwerking: iedere activiteit die afgedankte batterijen en accu’s ondergaan nadat zij zijn overgedragen aan een locatie voor het sorteren, het voorbereiden op recycling als materiaal of het voorbereiden op verwijdering;

 • p. richtlijn 2006/66/EG: richtlijn nr. 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG (PbEU L 266);

 • q. marktdeelnemer: marktdeelnemer als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de EU-verordening markttoezicht;

 • r. aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van een dienst zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241);

 • s. op de markt aanbieden: op de markt aanbieden als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van de EU-verordening markttoezicht.

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing op batterijen en accu’s die worden gebruikt in:

 • a. apparatuur die wordt aangewend in samenhang met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van Nederland of een van de andere lidstaten van de Europese Unie, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, met uitzondering van producten die niet voor specifieke militaire doeleinden zijn bestemd;

 • b. apparatuur bestemd om de ruimte ingestuurd te worden.

§ 2. Ontwerp en fabricage van batterijen en accu’s

Artikel 3

Fabrikanten van batterijen en accu’s nemen maatregelen:

 • a. ter vermindering van de schadelijkheid voor het milieu van batterijen en accu’s gedurende de gehele levenscyclus daarvan;

 • b. ter bevordering van de ontwikkeling en het op de markt brengen van batterijen en accu’s:

  • 1°. met een zo klein mogelijke hoeveelheid stoffen, die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu,

  • 2°. met stoffen die zo min mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu.

Artikel 4

 • 1 Het is verboden:

  • a. batterijen en accu’s die meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik bevatten,

  • b. draagbare batterijen en accu’s die meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium bevatten,

  aan een derde in de Europese Gemeenschap, met inbegrip van invoer in het douanegebied van de Gemeenschap, ter beschikking te stellen.

 • 2 [Red: Vervallen.]

 • 3 Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op draagbare batterijen en accu’s die zijn bestemd voor het gebruik in:

  • a. nood- en alarmsystemen, met inbegrip van noodverlichting;

  • b. medische apparatuur; of

  • c. [Red: vervallen.]

 • 4 Het eerste lid is niet van toepassing op batterijen en accu’s die voor 26 september 2008 in de Europese Gemeenschap, met inbegrip van invoer in het douanegebied van de Gemeenschap, aan een derde ter beschikking zijn gesteld.

 • 5 Het eerste lid, onderdeel a, is niet van toepassing op ronde, draagbare batterijen of accu’s met een diameter die groter is dan de hoogte en met een kwikgehalte van ten hoogste 2 gewichtsprocent die voor speciale doeleinden worden gebruikt en die voor 2 oktober 2015 in de Europese Gemeenschap, met inbegrip van invoer in het douanegebied van de Gemeenschap, aan een derde ter beschikking zijn gesteld.

 • 6 Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing op draagbare batterijen en accu’s die zijn bestemd voor het gebruik in een met de hand vast te houden apparaat aangedreven door een batterij of accu en bestemd voor onderhouds-, bouw- of tuinierwerkzaamheden en die voor 1 januari 2017 in de Europese Gemeenschap, met inbegrip van invoer in het douanegebied van de Gemeenschap, aan een derde ter beschikking zijn gesteld.

§ 3. Inname, verwerking, recycling en overig afvalbeheer

Artikel 5

 • 1 De distributeur van draagbare batterijen of accu’s is verplicht om:

  • a. afgedankte draagbare batterijen en accu’s kosteloos terug te nemen van de eindgebruikers op de plaats waar de batterijen of accu’s ter beschikking worden gesteld of in de nabijheid daarvan;

  • b. de overeenkomstig onderdeel a teruggenomen afgedankte, draagbare batterijen en accu’s af te staan aan de producent die die batterijen en accu’s op de markt heeft gebracht.

 • 2 De draagbare batterijen en accu’s die overeenkomstig het derde lid, onderdeel a, door de distributeur zijn teruggenomen, worden door de producent, die de batterijen of accu’s op de markt heeft gebracht, bij de distributeur opgehaald.

 • 3 De producent van industriële batterijen en accu’s is verplicht om afgedankte industriële batterijen en accu’s van de eindgebruikers terug te nemen.

Artikel 6

 • 1 De producent van draagbare batterijen of accu’s draagt er zorg voor dat hij jaarlijks ten minste een inzamelpercentage van 45 behaalt.

 • 2 Het inzamelpercentage, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend overeenkomstig het schema vermeld in bijlage I bij richtlijn 2006/66/EG.

Artikel 7

 • 1 De producent draagt er zorg voor dat:

  • a. er een systeem is voor de verwerking en de recycling als materiaal van afgedankte batterijen en accu’s;

  • b. alle door hem op grond van artikel 5, derde lid, en op grond van artikel 2, tweede lid, van het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ingezamelde of teruggenomen batterijen of accu’s worden verwerkt en gerecycled als materiaal;

  • c. de bij de distributeur overeenkomstig artikel 5, tweede lid, opgehaalde draagbare batterijen of accu’s worden verwerkt en gerecycled als materiaal;

  • d. bij de verwerking of de recycling als materiaal de best beschikbare technieken ter bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu worden gehanteerd;

  • e. de verwerking geschiedt overeenkomstig bijlage III, deel A, bij richtlijn 2006/66/EG;

  • f. de recycling als materiaal geschiedt overeenkomstig bijlage III, deel B, bij richtlijn 2006/66/EG.

 • 2 Voor de naleving van het eerste lid, onderdeel f, worden afgedankte batterijen en accu’s die worden uitgevoerd naar landen buiten de Europese Gemeenschap niet meegeteld, met uitzondering van batterijen en accu’s waarvan de producent kan aantonen dat het de recycling als materiaal heeft plaatsgevonden in omstandigheden die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften, bedoeld in bijlage III, deel B, bij richtlijn 2006/66/EG.

Artikel 8

De producent draagt ervoor zorg dat zijn handelen ter uitvoering van de artikelen 5 en 7 en van artikel 2, tweede lid, van het Besluit regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid geen handelsbelemmering of concurrentieverstoring veroorzaakt.

§ 4. Markering

Artikel 9

 • 1 Batterijen, accu’s en batterijpakken zijn voorzien van het symbool, bedoeld in bijlage II, van richtlijn 2006/66/EG.

 • 2 Het symbool, bedoeld in het eerste lid, heeft een oppervlakte van 3% van de oppervlakte van de grootste zijde van de batterij, de accu of het batterijpak en in geval van een ronde batterij of accu, van 1,5% van de oppervlakte van de batterij of de accu. De oppervlakte van het symbool bedraagt maximaal 5 × 5 cm.

 • 3 Indien de oppervlakte van het symbool, bedoeld in het eerste lid, minder is dan 0,5 × 0,5 cm, wordt het symbool aangebracht op de verpakking. De oppervlakte van het symbool op de verpakking bedraagt ten minste 1 × 1 cm.

 • 4 Batterijen en accu’s zijn voorzien van een chemisch symbool, indien de batterij of accu meer dan 0,0005 gewichtsprocent kwik, meer dan 0,002 gewichtsprocent cadmium of meer dan 0,004 gewichtsprocent lood bevat.

 • 5 Het chemisch symbool, bedoeld in het vierde lid, is:

  • a. voor kwik: Hg,

  • b. voor cadmium: Cd,

  • c. voor lood: Pb.

 • 6 Het chemisch symbool, bedoeld in het vierde lid, is onder het symbool, bedoeld in het eerste lid, geplaatst en beslaat een oppervlakte van ten minste een kwart van de afmetingen van het symbool, bedoeld in het eerste lid.

 • 7 Op batterijen en accu’s, met uitzondering van industriële batterijen of accu’s, is de capaciteit ervan vermeld.

 • 8 Het symbool, bedoeld in het eerste lid, het chemisch symbool, bedoeld in het vierde lid, en de capaciteit, bedoeld in het zevende lid, zijn goed zichtbaar, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar aangebracht.

 • 9 Het eerste tot en met zesde lid en het achtste lid, voor zover het betreft het symbool, bedoeld in het eerste lid, en het chemisch symbool, zijn niet van toepassing op batterijen en accu’s die voor 26 september 2008 in de Europese Gemeenschap, met inbegrip van invoer in het douanegebied van de Gemeenschap, aan een derde ter beschikking zijn gesteld.

 • 10 Het zevende en het achtste lid, voor zover het de capaciteit betreft, zijn niet van toepassing op batterijen en accu’s die voor 26 september 2009 in de Europese Gemeenschap, met inbegrip van invoer in het douanegebied van de Gemeenschap, aan een derde ter beschikking zijn gesteld.

§ 5. Informatie

Artikel 10

 • 1 De producent draagt er zorg voor dat de eindgebruikers van batterijen en accu’s volledig worden geïnformeerd over:

  • a. de mogelijke effecten voor de gezondheid van de mens of voor het milieu van de in batterijen en accu’s gebruikte stoffen;

  • b. de wenselijkheid dat batterijen en accu’s niet bij het huishoudelijk afval worden gedaan;

  • c. het belang van gescheiden inzameling van batterijen en accu’s;

  • d. de wijze waarop de producent voldoet aan de verplichtingen, bedoeld in artikel 5, derde lid, en artikel 7, eerste lid, onderdeel a;

  • e. de betekenis van de symbolen, bedoeld in artikel 9.

 • 2 De distributeur van draagbare batterijen of accu’s informeert de eindgebruiker over de mogelijkheid om afgedankte, draagbare batterijen of accu’s in te leveren op de plaats waar de batterijen of accu’s ter beschikking worden gesteld of in de nabijheid daarvan.

§ 6. Financiering

Artikel 11

 • 1 De producent draagt zorg voor de financiering van alle kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de artikelen 5, 7 en 10.

§ 7. Verslaglegging

Artikel 13

 • 1 De fabrikant of producent zendt voor 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin deze regeling in werking is getreden en vervolgens elk jaar voor 1 augustus aan de Minister van Infrastructuur en Milieu een verslag over de uitvoering in het voorafgaande kalenderjaar van artikel 3.

 • 3 De fabrikant of producent maakt bij het indienen van het verslag, bedoeld in het eerste en tweede lid, in ieder geval gebruik van het in de bijlage bij deze regeling opgenomen formulier.

§ 8*. Uitvoering van EU-verordening markttoezicht

Artikel 14*

 • 1 Het is marktdeelnemers die betrokken zijn of zijn geweest bij het op de markt aanbieden van batterijen of accu’s, verboden te handelen in strijd met artikel 7, eerste lid, van de EU-verordening markttoezicht.

 • 2 Het is een aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij die betrokken is of is geweest bij het online te koop aanbieden van batterijen of accu’s, verboden te handelen in strijd met artikel 7, tweede lid, van de EU-verordening markttoezicht.

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 17

Een wijziging van een van de bijlagen bij richtlijn nr. 2006/66/EG gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan die wijziging uitvoering moet zijn gegeven, tenzij bij ministerieel besluit, dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

Artikel 19

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 26 september 2008.

Artikel 20

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beheer batterijen en accu’s 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 september 2008

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage behorende bij artikel 13

Formulier verslaglegging

Op grond van artikel 13 van de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 bent u verplicht om informatie te verstrekken over de resultaten van de uitvoering van de artikelen 3, 6, 7, 10 en 11 alsmede over de hoeveelheid door u in Nederland op de markt gebrachte batterijen en accu’s in het betreffende jaar. Hiertoe is dit formulier opgesteld.

De in dit formulier gestelde vragen moeten zo volledig mogelijk worden beantwoord. U dient de in dit verslag opgenomen kwantitatieve gegevens te kunnen onderbouwen door middel van verifieerbare gegevens. Hierbij kan gedacht worden aan jaarverslagen van ondernemingen dan wel afvalverwerkers. Hiervoor kunnen bijlagen worden bijgevoegd ter ondersteuning van uw verslaglegging.

Het verslag kan ook gezamenlijk door meer producenten en/of fabrikanten worden ingediend, bijvoorbeeld via een collectieve uitvoeringsorganisatie die dan namens de aangesloten deelnemers verslag doet. De verplichtingen uit het Regeling batterijen en accu’s 2008 worden hiermee overigens niet overgedragen aan een collectieve uitvoeringsorganisatie maar blijven rusten op de individuele producenten en fabrikanten.

Het volledig ingevulde formulier dient verzonden te worden naar SenterNovem t.a.v. Uitvoering Afvalbeheer/PBA, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag. U kunt het formulier ook digitaal opvragen via www.uitvoeringafvalbeheer.nl (via Wetten en regels; Productbesluiten). Het ingevulde formulier moet ondertekend worden. Een gedownload formulier kan na ondertekening per post worden verzonden, of als gescand document per E-mail worden verzonden. Het E-mail adres is besluiten@senternovem.nl.

A Gegevens bedrijf/collectieve uitvoeringsorganisatie

Naam bedrijf / collectief

 

Postadres / postcode / plaats

 

Telefoonnummer

 

Faxnummer

 

E-mailadres

 

Nummer KvK

 

Zaaknummer SenterNovem (indien bekend)

 

Naam contactpersoon

 

Telefoonnummer contactpersoon

 

Naam ondertekenaar

 

Functie ondertekenaar

 

Datum ondertekening

 
   

Handtekening

 

B Algemene vragen

1a. Op welk jaar heeft dit verslag betrekking en op welke periode in dat jaar indien verslaglegging niet het hele jaar betreft?

Toelichting: op grond van artikel 13 van het regeling dient een fabrikant of producent verslag te doen over de uitvoering van de regeling in het voorafgaande kalenderjaar en over de hoeveelheid door hem op de markt gebrachte batterijen en accu’s. Het gaat bij deze vraag dus niet om het jaar waarin u verslag doet, maar het jaar waarover u verslag doet.

Bijlage 243749.png

b. Wanneer de gegevens een gedeelte van het jaar betreffen, wat is hiervan de reden en wanneer zult u verslag uitbrengen over de ontbrekende periode?

Bijlage 243750.png

2. Is dit het verslag van een individuele producent of van een collectief? (1 optie aankruisen)

Toelichting: als ‘producent’ wordt aangemerkt degene die de producent degene die beroepsmatig batterijen of accu’s voor het eerst op de markt brengt. Het betreft de Nederlandse markt. Een fabrikant en een importeur van batterijen of accu’s kunnen als producent in de zin van de regeling worden aangemerkt, als zij de batterijen of accu’s als eerste op de markt brengen.

Bijlage 243751.png

3. Indien het een verslag van een collectieve uitvoeringsorganisatie betreft: geef de namen, adressen en KvK-nummers van de aangesloten producenten. Indien gewenst kan een separate lijst worden bijgevoegd.

Bijlage 243752.png

4. Heeft u in het verslagjaar batterijen of accu’s in Nederland vervaardigd? (1 optie aankruisen)

Bijlage 243753.png

Toelichting: zo ja, dan dient u eveneens de vraag m.b.t. preventie te beantwoorden (zie vraag 6).

5a. Heeft u in het verslagjaar batterijen of accu’s als eerste beroepsmatig op de Nederlandse markt gebracht? (1 optie aankruisen)

Bijlage 243754.png

b. Zo ja, kruis aan welke soort(en) batterijen en accu’s het betreft (meerdere opties mogelijk):

Bijlage 243755.png

C Specifieke vragen

Preventie (alleen voor fabrikant)

6a. Welke maatregelen heeft u genomen ter vermindering van de schadelijkheid voor het milieu van batterijen en accu’s gedurende de gehele levenscyclus daarvan? Wanneer is dit uitgevoerd, of voor wanneer is dit gepland?

Bijlage 243756.png

b. Welke maatregelen heeft u genomen om de ontwikkeling en het op de markt brengen te bevorderen van batterijen en accu’s met een zo klein mogelijke hoeveelheid gevaarlijke stoffen, en met stoffen die in hun aard zo min mogelijk gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens of voor het milieu?

Bijlage 243757.png

c. Wat was het resultaat van de genomen maatregelen?

Bijlage 243758.png

Toelichting: deze vragen (a, b, c) dienen alleen te worden beantwoord door fabrikanten van batterijen of accu’s (u heeft vraag 4 met ja beantwoord) en hebben betrekking op gedurende het verslagjaar genomen maatregelen (artikel 3 van de regeling).

Hoeveelheden op de markt gebrachte batterijen en accu’s

7. Geef aan hoeveel batterijen en accu’s (in kg) u in het verslagjaar als eerste op de Nederlandse markt hebt gebracht.

Toelichting: de in apparaten ingebouwde draagbare batterijen en accu’s dient u mee te nemen in de cijfers van de door u in Nederland op de markt gebrachte batterijen en accu’s.

Hoeveelheden (in kg) door u in Nederland op de markt gebrachte draagbare batterijen en accu’s

Bijlage 243759.png

Hoeveelheden (in kg) door u in Nederland op de markt gebrachte industriële batterijen en accu’s

Bijlage 243761.png

Hoeveelheden (in kg) door u in Nederland op de markt gebrachte autobatterijen en -accu’s

Bijlage 243762.png

Hoeveelheden ingezamelde of ingenomen batterijen en accu’s

8. Geef aan hoeveel batterijen en accu’s (in kg) u in het verslagjaar heeft ingezameld of ingenomen (in Nederland).

Toelichting: de in apparaten ingebouwde draagbare batterijen en accu’s dient u mee te nemen in de inzamelingscijfers.

Hoeveelheden (in kg) door u in Nederland ingezamelde of ingenomen draagbare batterijen en accu’s

Bijlage 243764.png

Hoeveelheden (in kg) door u in Nederland ingezamelde en ingenomen industriële batterijen en accu’s

Bijlage 243765.png

Hoeveelheden (in kg) door u in Nederland ingezamelde en ingenomen autobatterijen en -accu’s

Bijlage 243766.png

Inzameldoelstelling m.b.t. draagbare batterijen en accu’s

9. Welk inzamelpercentage heeft u in het verslagjaar bereikt?

Toelichting: deze vraag heeft betrekking op artikel 6 van de regeling en dient uitsluitend beantwoord te worden m.b.t. draagbare batterijen en accu’s. De vraag moet voor het eerst beantwoord worden m.b.t. het verslagjaar 2012. Voor de berekening van het inzamelpercentage moet de methodiek zoals aangegeven in bijlage I bij de richtlijn worden gehanteerd. Dit houdt in: het inzamelpercentage in een bepaald jaar is gelijk aan driemaal de inzameling in het betreffende jaar, gedeeld door de verkoop in het betreffende jaar plus de verkoop in de twee daaraan voorafgaande jaren.

Bijlage 243767.png

Recycling als materiaal

10. Geef aan welke percentages met betrekking tot de recycling als materiaal bij de verwerking van de ingezamelde of ingenomen batterijen en accu’s in het verslagjaar werden bereikt.

Toelichting: deze vraag heeft betrekking op artikel 7, eerste lid, onderdeel f, van de regeling (ten minste te behalen percentages met betrekking tot de recycling als materiaal). U moet de gegeven cijfers kunnen staven met bewijsmateriaal.

 

Soort batterij of accu

Behaald percentage recycling als materiaal

Draagbare batterijen en accu’s

Nikkel-cadmium

 

Loodzuur

 

Overig

 

Industriële batterijen en accu’s

Nikkel-cadmium

 

Loodzuur

 

Overig

 

Autobatterijen en -accu’s

Nikkel-cadmium

 

Loodzuur

 

Overig

 

Informatie

11a. Wat heeft u gedaan om de eindgebruikers van batterijen en accu’s te informeren over de mogelijke gezondheidseffecten en milieueffecten van de in de batterijen en accu’s gebruikte stoffen, het belang van gescheiden inzameling en het terugdringen van batterijen en accu’s in het restafval, en de betekenis van het symbool van de doorgekruiste klikobak?

Toelichting: de vraag heeft betrekking alle typen batterijen en accu’s (artikel 10, eerste lid, onderdelen a, b en c, van de regeling).

Bijlage 243769.png

b. Wat heeft u gedaan om de eindgebruikers van batterijen en accu’s te informeren over de locatie van inzamel- en innamepunten voor afgedankte draagbare batterijen en accu’s en afgedankte autobatterijen en -accu’s?

Toelichting: de vraag heeft uitsluitend betrekking op draagbare batterijen en accu’s en op autobatterijen en -accu’s (artikel 10, eerste lid, onderdeel d, van de regeling).

Bijlage 243770.png

Financiering

12. Hoe draagt u zorg voor de financiering van alle kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de voor u geldende verplichtingen?

Toelichting: de vraag heeft betrekking op artikel 11, eerste lid, van de regeling. Het gaat om de financiering van de in de artikelen 5, 7 en 10 van de regeling genoemde verplichtingen (inname,verwerking, recycling en overig afvalbeheer, en informatie).

Bijlage 243771.png
Naar boven