Besluit beheer batterijen en accu’s 2008

Geraadpleegd op 27-03-2023.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 4 juli 2008, houdende regels met betrekking tot de mededeling inzake het afvalbeheer en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in batterijen en accu’s (Besluit beheer batterijen en accu’s 2008)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 mei 2008, nr. DJZ2008042473, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 10.15 tot en met 10.18 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 11 juni 2008, nr. W08.08.0166/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 30 juni 2008, nr. BJZ2008065145, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. batterij: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen;

  • b. accu: bron van door rechtstreekse omzetting van chemische energie verkregen elektrische energie, bestaande uit een of meer primaire batterijcellen of uit een of meer secundaire batterijcellen;

  • c. op de markt brengen: het leveren of ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, aan een derde in Nederland;

  • d. fabrikant: degene die een batterij of accu vervaardigt;

  • e. producent: degene die beroepsmatig, ongeacht de verkooptechniek, batterijen of accu's, met inbegrip van die welke in apparatuur of voertuigen zijn ingebouwd, voor het eerst op de markt brengt.

 • 2 Dit besluit is niet van toepassing op batterijen en accu’s die worden gebruikt in:

  • a. apparatuur die wordt aangewend in samenhang met de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van Nederland of een van de andere lidstaten van de Europese Unie, wapens, munitie en oorlogsmateriaal, met uitzondering van producten die niet voor specifieke militaire doeleinden zijn bestemd;

  • b. apparatuur bestemd om de ruimte ingestuurd te worden.

Artikel 2

 • 1 De producent of de fabrikant van batterijen en accu’s doet binnen dertien weken nadat de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008 op hem van toepassing is geworden, aan Onze Minister door middel van een daartoe door hem vast te stellen formulier, mededeling over de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de in dat formulier genoemde artikelen van die regeling, voor zover die artikelen op hem van toepassing zijn.

 • 2 De mededeling behoeft de instemming van Onze Minister.

 • 4 Onze Minister kan voorschriften of beperkingen verbinden aan de instemming met de mededeling.

 • 5 Onze Minister kan de voorschriften of beperkingen, bedoeld in het derde lid, ambtshalve of op een daartoe strekkend verzoek wijzigen of intrekken.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 juli 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

Uitgegeven de achttiende september 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven