Instellingsbesluit Taskforce Versterking Recreatietoervaart

[Regeling vervallen per 01-07-2010.]
Geldend van 20-09-2008 t/m 30-06-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 september 2008, nr. TRCJZ/2008/1705, houdende de instelling van de Taskforce Versterking Recreatietoervaart (Instellingsbesluit Taskforce Versterking Recreatietoervaart)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • Minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • SRN: Stichting Recreatietoervaart Nederland;

 • taskforce: Taskforce Versterking Recreatietoervaart.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2010]

De taskforce heeft tot taak:

 • a. de Minister verslag te doen van zijn verkenning van de technische en bestuurlijke haalbaarheid van een watersportbijdrage en de condities te benoemen waaronder een eventuele watersportbijdrage kan worden gerealiseerd. In het verslag besteedt de taskforce in ieder geval aandacht aan:

  de relevante (inter)nationale ontwikkelingen ten aanzien van identificatie, registratie en houderschapsregistratie van pleziervaartuigen, het beprijzen van de vaarweg en de kansen en de belemmeringen die deze ontwikkelingen met zich brengen voor het instellen van een watersportbijdrage;

  de verschillende opties omtrent instituties en bestuurlijke stappen die nodig zijn om een watersportbijdrage in te kunnen stellen;

  welke opbrengst voor welke maatregelen nodig is.

 • b. de Minister een voorstel te doen voor de invulling en vormgeving de watersportbijdrage, voor zover de Minister na ontvangst van het verslag, bedoeld in het eerste lid, besluit dat een watersportbijdrage wenselijk en uitvoerbaar is. In het voorstel besteedt de taskforce in ieder geval aandacht aan:

  • a. de juridische, fiscale, bancaire en organisatorische aspecten van de watersportbijdrage;

  • b. de koppeling van de opbrengsten aan concrete doelen en de verantwoording voor de koppeling van de opbrengsten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De taskforce heeft de volgende leden:

  • dhr. drs. J.D. Gabor, tevens voorzitter;

  • dhr. J.H.M. Bond MCI;

  • dhr. G.J. Kuiper;

  • dhr. prof. dr. L. van Leeuwen;

  • dhr. prof. dr. J.A. Monsma;

  • mw. dr. ir. M.P.M. Ruijgh-van der Ploeg.

 • 2 Het secretariaat van de taskforce wordt verzorgd door de Stichting Recreatie Kennis en Innovatiecentrum.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2008.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce Versterking Recreatietoervaart.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 september 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina