Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 20-07-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 september 2008, nr. VO/OK/29478, houdende regels voor de verstrekking van aanvullende bekostiging in verband met de Kwaliteit Voortgezet Onderwijs, inclusief Intensivering taal- en rekenonderwijs VO (Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 85a, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 2 Voor de toepassing van de artikelen 1, onderdeel e, 6, eerste lid, en 7 wordt onder ‘aanvullende bekostiging’ mede verstaan de extra middelen, bedoeld in artikel 4, tweede lid.

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Aan het bevoegd gezag van een school wordt in de kalenderjaren 2008, 2009, 2010 en 2011 jaarlijks een bedrag per leerling verstrekt om te werken aan de in de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs genoemde beleidsprioriteiten en ambities, in het bijzonder taal en rekenen, zoals nader uiteengezet in artikel 3.

 • 2 De in de Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs genoemde beleidsprioriteiten en ambities zijn:

  • a. Basiskwaliteit op orde: aantoonbare verbetering taal- en rekenprestaties;

  • b. Uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen;

  • c. Burgerschapsvorming voor alle leerlingen onder andere door maatschappelijke stages;

  • d. Ruimte voor de leraar;

  • e. Goede en betrouwbare examens; en

  • f. (Zeer) zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter.

Artikel 3. Bekostigingsvoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Het bevoegd gezag stelt in overleg met de medezeggenschapsraad op schoolniveau verbeterdoelen vast inzake één of meer van de in artikel 2, tweede lid, genoemde beleidsprioriteiten, waaronder in ieder geval rekenen en taal.

 • 2 Het bevoegd gezag beschrijft het door de school in het kader van deze regeling te voeren beleid inzake één of meer van de in artikel 2, tweede lid, genoemde beleidsprioriteiten, waaronder in ieder geval rekenen en taal.

 • 3 Het bevoegd gezag rapporteert jaarlijks in of bij het jaarverslag op schoolniveau over de door de school gepleegde inspanningen ten behoeve van elk van de in artikel 2, tweede lid, genoemde beleidsprioriteiten, en over de voortgang op en de geboekte resultaten ten aanzien van de geformuleerde doelen ter zake.

Artikel 4. Beschikbare middelen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Voor deze regeling is beschikbaar:

  2008

  € 53,1 mln.

  2009

  € 56,0 mln.

  2010

  € 56,0 mln.

  2011

  € 53,1 mln.

 • 2 In 2010 is € 4,8 mln aan extra middelen beschikbaar.

Artikel 5. Verdeling van de middelen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De verdeling van de beschikbare middelen, bedoeld in artikel 4, vindt plaats op basis van een bedrag per leerling.

 • 2 Het bedrag per leerling wordt per jaar bepaald door het beschikbare budget, genoemd in artikel 4, te delen door het aantal leerlingen.

Artikel 6. Beschikking en betaling

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De aanvullende bekostiging die de school in een bepaald jaar ontvangt wordt eenmalig bepaald door het aantal aan die school ingeschreven leerlingen te vermenigvuldigen met het in artikel 5, tweede lid, voor dat jaar bedoelde bedrag per leerling.

 • 2 Het bevoegd gezag ontvangt in 2008 in de maand september zonder voorafgaande aanvraagprocedure een beschikking omtrent de verstrekking van de aanvullende bekostiging.

 • 3 Het bevoegd gezag ontvangt in 2009, 2010 en 2011 in de maand mei zonder voorafgaande aanvraagprocedure een beschikking omtrent de verstrekking van de aanvullende bekostiging.

 • 4 Het bevoegd gezag ontvangt in 2010 in de maand augustus zonder voorafgaande aanvraagprocedure een beschikking omtrent de verstrekking van de extra middelen.

 • 5 De betaling van de aanvullende bekostiging vindt in 2008 plaats in de maand oktober.

 • 6 De betaling van de aanvullende bekostiging vindt in 2009, 2010 en 2011 plaats in de maand juni.

 • 7 De betaling van de extra middelen vindt in 2010 plaats in de maand augustus.

Artikel 7. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2012]

De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk in het jaar nadat deze is toegekend besteed en verantwoord in het kader van de jaarrekening.

Artikel 8. Monitoring en evaluatie

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De Minister zal de bereikte resultaten op elk van de in artikel 2, tweede lid, genoemde beleidsprioriteiten, op landelijk niveau laten monitoren en een evaluatie uitvoeren.

 • 2 Ten behoeve van de in het eerste lid bedoelde evaluatie moet de school desgevraagd een samenhangend overzicht kunnen overleggen van de door de school gepleegde inspanningen ten behoeve van elk van de in artikel 2, tweede lid, genoemde beleidsprioriteiten en over de voortgang op de geformuleerde doelen ter zake.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 januari 2008 en vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina