Besluit vaste beloning leden commissie Onderwijstijd

[Regeling vervallen per 01-03-2009.]
Geldend van 13-09-2008 t/m 28-02-2009

Besluit van 27 augustus 2008, nr. 08.002417, houdende toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter en de leden commissie Onderwijstijd (Besluit vaste beloning commissie Onderwijstijd)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2008, nr. 2008/40944, directie Voortgezet Onderwijs;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2009]

Aan de voorzitter van de commissie Onderwijstijd wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning toegekend ten bedrage van in totaal euro 6.000 zijnde 9,1% van de jaarwedde voor zeven maanden, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2009]

Aan de leden van de commissie Onderwijstijd wordt in plaats van vacatiegeld een vaste beloning toegekend ten bedrage van in totaal euro 5.000 zijnde 7,6% van de jaarwedde voor zeven maanden, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2009]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 23 mei 2008;

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 maart 2009.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning leden commissie Onderwijstijd.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Den Haag, 27 augustus 2008

Beatrix

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenhart

Terug naar begin van de pagina