Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Maatregelen CJIB 2008

[Regeling vervallen per 01-09-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-08-2013

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 4 september 2008, nr. 5563141/08, strekkende tot aanwijzing van medewerkers van de afdeling Maatregelen van het Centraal Justitieel Incassobureau tot buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaar als omschreven in artikel 2;

  • b. CJIB: het Centraal Justitieel Incassobureau, gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2013]

Maximaal 16 personen, werkzaam bij de afdeling Maatregelen van het CJIB en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2013]

  • 2 Als toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2013]

De directeur van het CJIB brengt jaarlijks, doch uiterlijk per 1 april, aan de Minister van Justitie verslag uit over het voorafgaande jaar en vermeldt in dit verslag in ieder geval:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Maatregelen van het CJIB;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt per 1 september 2013.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar afdeling Maatregelen CJIB 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 september 2008

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd

van de afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken,

L.A.M. Gielen

Terug naar begin van de pagina