Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer 2008

[Regeling vervallen per 01-03-2014.]
Geldend van 12-09-2008 t/m 28-02-2014

Besluit van 26 augustus 2008, houdende regelen ter uitvoering van de EG-verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer 2008)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 juli 2008, nr. BJZ2008069978, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PbEG L 204) en artikel 9.2.2.1 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 14 augustus 2008, nr. W08.08.0290/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 augustus 2008, nr. BJZ2008083012, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder verordening: verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PbEG L 204).

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2014]

Als instantie als bedoeld in artikel 4 van de verordening wordt Onze Minister aangewezen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2014]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de eisen, gesteld bij de artikelen 7, tweede lid, eerste alinea, en vierde lid, 9, eerste en tweede lid, 10, vierde lid, tweede alinea, 13, vierde, zesde, tiende en elfde lid, 14, 15, tweede lid, 16 en 17, tweede lid, van de verordening.

  • 2 Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een ontheffing als bedoeld in artikel 7, vijfde lid, van de verordening.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 augustus 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

Uitgegeven de elfde september 2008

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina