AZ-Beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan coproducties en andere omroepprogramma’s

Geldend van 11-09-2008 t/m heden

Beleidsregel van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 september 2008, nr. 3068664, inzake het beëindigen van het verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van de uitzending van coproducties of andere omroepprogramma’s door omroepinstellingen

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Gelet op de regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 11 juli 2008, nr. 3067435, houdende intrekking van de Aanwijzingen inzake coproducties en andere omroepprogramma’s (Stcrt. 21 juli 2008, nr. 138);

Besluit:

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • a. Coproductie: een omroepprogramma waaraan meerdere partijen, waaronder in elk geval een omroepinstelling enerzijds en een Ministerie dan wel een bestuursorgaan behorend tot de Rijksoverheid anderzijds, op basis van een door alle partijen goedgekeurd scenario en/of uitgewerkte synopsis een inhoudelijke of financiële bijdrage hebben geleverd;

  • b. Omroepprogramma: een programmaonderdeel als bedoeld in artikel 1, onder g, van de Mediawet;

  • c. Financiële bijdrage: een geldelijk bedrag op grond van:

Artikel 2

Met het oog op de vervaardiging, aankoop, totstandkoming of uitzending van een coproductie of een ander omroepprogramma wordt geen financiële bijdrage aan derden verstrekt.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2008.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: AZ-Beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan coproducties en andere omroepprogramma’s.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken ,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina