Subsidieregeling stageplaatsen zorg

[Regeling vervallen per 15-01-2012.]
Geldend van 07-12-2011 t/m 14-01-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 september 2008, nr. MEVA/ABA-2874172, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor stageplaatsen in de zorg (Subsidieregeling stageplaatsen zorg)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 15-01-2012]

 • 2 De subsidie wordt per studiejaar verstrekt.

 • 3 De subsidie wordt ten laatste verstrekt voor het studiejaar dat eindigt in 2011.

 • 4 De subsidie voor een stageaanbieder ten behoeve van het realiseren van stageplaatsen in enig studiejaar bestaat uit het bedrag dat wordt berekend met de formule (P1 * Q1) + (P2 * Q2) + (P3 * Q3), waarbij wordt verstaan onder:

  • P1 een normbedrag van € 1.637,–;

  • Q1 het aantal bij de desbetreffende stageaanbieder gerealiseerde stageplaatsen in het kader van een zorgopleiding die in de bijlage 1 tot en met 4 onder categorie A is geplaatst;

  • P2 een normbedrag van € 1.056,–;

  • Q2 het aantal bij de desbetreffende stageaanbieder gerealiseerde stageplaatsen in het kader van een zorgopleiding die in de bijlage 1 tot en met 4 onder categorie B is geplaatst;

  • P3 een normbedrag van € 2.858,–;

  • Q3 het aantal bij de desbetreffende stageaanbieder gerealiseerde stageplaatsen in het kader van een zorgopleiding die in de bijlage 1 tot en met 4 onder categorie C is geplaatst.

 • 6 Indien de stageaanbieder bij de aanvraag een hoger aantal gerealiseerde stageplaatsen opgeeft:

  • a. is de aanvraag voorzien van een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, overeenkomstig een door de Minister vastgesteld controleprotocol en modelassurancerapport, met betrekking tot alle gerealiseerde stageplaatsen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b. draagt de stageaanbieder er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de Rijksauditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte (controle)werkzaamheden.

Artikel 3

[Vervallen per 15-01-2012]

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag vastgesteld.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt. De Minister verzendt het formulier na afloop van het desbetreffende studiejaar aan de stageaanbieders die op grond van de gegevens, bedoeld in artikel 2, vijfde lid, in aanmerking komen voor een subsidie.

 • 3 De aanvraag wordt uiterlijk 15 oktober na afloop van het desbetreffende studiejaar ontvangen.

 • 4 De aanvraag wordt ondertekend door een persoon die daartoe bevoegd is.

 • 5 Een aanvraag die na de datum, bedoeld in het derde lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 6 Een verzoek tot verhoging van het in de aanvraag vermelde aantal gerealiseerde stageplaatsen dat na de datum, bedoeld in het derde lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

Artikel 4

[Vervallen per 15-01-2012]

Binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag geeft de Minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 5

[Vervallen per 15-01-2012]

 • 1 De stageaanbieder doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot vaststelling, wijziging of intrekking van de subsidie.

 • 2 De stageaanbieder verstrekt aan de door de Minister aangewezen personen op hun verzoek alle bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk zijn voor een juiste vervulling van hun taak.

 • 3 De stageaanbieder werkt mee aan de door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 6

[Vervallen per 15-01-2012]

De Minister kan indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, artikelen buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

Artikel 7

[Vervallen per 15-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 15 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verstrekt.

Artikel 8

[Vervallen per 15-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling stageplaatsen zorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Bijlage 1. Codes beroepsopleidende leerweg centraal register beroepsopleidingen (BOL)

[Vervallen per 15-01-2012]

Code

Naam

Categorie

10426

Verpleegkundige niveau 4

A

92600

Verpleegkundige niveau 4

A

92601

Verpleegkundige niveau 4

A

92602

Verpleegkundige niveau 4

A

92603

Verpleegkundige niveau 4

A

92604

Verpleegkundige niveau 4

A

93510

Verpleegkundige niveau 4

A

10427

Verzorgende niveau 3

A

92610

Verzorgende niveau 3

A

92611

Verzorgende niveau 3

A

92612

Verzorgende niveau 3

A

92613

Verzorgende niveau 3

A

92614

Verzorgende niveau 3

A

93260

Verzorgende niveau 3

A

94830

Verzorgende niveau 3

A

94831

Verzorgende niveau 3

A

94832

Verzorgende niveau 3

A

94833

Verzorgende niveau 3

A

94834

Verzorgende niveau 3

A

10428

Helpende Zorg niveau 2

A

91340

Helpende Zorg niveau 2

A

91350

Helpende Zorg niveau 2

A

91351

Helpende Zorg niveau 2

A

10795

Zorghulp niveau 1

A

91420

Zorghulp niveau 1

A

92660

Maatschappelijke zorg niveau 4

A

92661

Maatschappelijke zorg niveau 4

A

92650

Maatschappelijke zorg niveau 3

A

92640

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

A

10743

Pedagogisch medewerker niveau 4

A

92630

Pedagogisch medewerker niveau 4

A

92631

Pedagogisch medewerker niveau 4

A

10742

Pedagogisch medewerker niveau 3

A

10745

Helpende welzijn niveau 2

A

91352

Helpende welzijn niveau 2

A

Bijlage 2. Codes beroepsopleidende leerweg Centraal register beroepsopleidingen (bbl)

[Vervallen per 15-01-2012]

Code

Naam

Categorie

10426

Verpleegkundige niveau 4

B

92600

Verpleegkundige niveau 4

B

92601

Verpleegkundige niveau 4

B

92602

Verpleegkundige niveau 4

B

92603

Verpleegkundige niveau 4

B

92604

Verpleegkundige niveau 4

B

93510

Verpleegkundige niveau 4

B

10427

Verzorgende niveau 3

C

92610

Verzorgende niveau 3

C

92611

Verzorgende niveau 3

C

92612

Verzorgende niveau 3

C

92613

Verzorgende niveau 3

C

92614

Verzorgende niveau 3

C

93260

Verzorgende niveau 3

C

94830

Verzorgende niveau 3

C

94831

Verzorgende niveau 3

C

94832

Verzorgende niveau 3

C

94833

Verzorgende niveau 3

C

94834

Verzorgende niveau 3

C

10428

Helpende Zorg niveau 2

B

91340

Helpende Zorg niveau 2

B

91350

Helpende Zorg niveau 2

B

91351

Helpende Zorg niveau 2

B

10795

Zorghulp niveau 1

B

91420

Zorghulp niveau 1

B

92660

Maatschappelijke zorg niveau 4

B

92661

Maatschappelijke zorg niveau 4

B

92650

Maatschappelijke zorg niveau 3

C

92640

Helpende Zorg en Welzijn niveau 2

B

10743

Pedagogisch medewerker niveau 4

B

92630

Pedagogisch medewerker niveau 4

B

92631

Pedagogisch medewerker niveau 4

B

10742

Pedagogisch medewerker niveau 3

C

10745

Helpende welzijn niveau 2

B

91352

Helpende welzijn niveau 2

B

Bijlage 3. Codes opleidingen Centraal register opleidingen hoger onderwijs (voltijd en deeltijd)

[Vervallen per 15-01-2012]

Code

Naam

Categorie

34560

Verpleegkundige niveau 5

A

34617

Sociaal Pedagogisch Hulpverlening niveau 5

A

34616

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening niveau 5

A

34116

B Social Work niveau 5

A

35158

Pedagogiek niveau 5

A

Bijlage 4. Codes opleidingen Centraal register opleidingen hoger onderwijs (duaal)

[Vervallen per 15-01-2012]

Code

Naam

Categorie

34560

Verpleegkundige niveau 5

B

34617

Sociaal Pedagogisch Hulpverlening niveau 5

B

34616

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening niveau 5

B

34116

B Social Work niveau 5

B

35158

Pedagogiek niveau 5

B

Terug naar begin van de pagina